Eesti maaelu arengukava 2014-2020 eelhindamine

Eesti maaelu arengukava eelhindamise eesmärk oli parandada selle väljatöötamise ja rakendamise kvaliteeti, toimivust ja tõhusust, võttes arvesse sõltumatu hindaja objektiivseid hinnanguid ja soovitusi ning optimeerides eelarvevahendite jaotamist.

Eesti maaelu 2014–2020 aastate arengukava eelnõus toodud olukorraanalüüs katab eelhindamises osalenud ekspertide hinnangul ära olulisemad teemad ning põhjendab põhiosas meetmete valikut. Eelnõus toodud SWOT-tabel võtab eelnevalt toodud olukorra analüüsi kompaktselt kokku. SWOT-tabelile lisaks kirjeldatakse peamisi arenguvajadusi valdkondade lõikes. Eelhindajad leiavad, et arengukava üldeesmärgid on seotud EL ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) eesmärkidega ning kooskõlas Eesti maaelu valdkondlike arenguvajadustega. Eesmärgid kajastavad üldiselt hästi olukorraanalüüsis kirjeldatud probleeme ja vastavad SWOT-tabelile. Eelhindajad tõid välja, et eesmärgid vajaksid täpsustamist selles osas, millist muutust soovitakse tegevustega saavutada.

Perioodi 2014–2020 Eesti maaelu arengukava eelhindamise viis Põllumajandusministeeriumi tellimusel läbi konsortsium koosseisus Ernst & Young Baltic AS, OÜ Hendrikson & Ko ja Balti Uuringute Instituut. Maaelu arengukava peatükkidele valdkonnaspetsiifilise hinnangu andmiseks kaasati eelhindamisse lisaks konsortsiumivälised eksperdid Pille Koorberg, Olav Kreen ja Peeter Muiste.