Eesti metsa- ja puidutööstuse sektoruuring

Eesti metsa- ja puidutööstuse sektoruuringu eesmärk on viia läbi Eesti puidusektori konkurentsivõime analüüs ja selgitada välja edutegurid, et luua alused riiklikul tasandil sektori kitsaskohtade leevendamiseks ja tugevuste võimendamiseks ning pakkuda kvaliteetset infot otsuste tegemiseks ettevõtete tasandil.

Metsa- ja puidusektori konkurentsivõimet analüüsitakse sisend-väljund struktuuri (väärtusahela) põhiselt, vaadeldes nii puidusektori kui terviku kui ka selle erinevate allsektorite sisendeid, tootmist, väljundeid ja tugitegevusi. Lisaks annab uuring täpsema ülevaate ettevõtete paiknemisest väärtusahelas ja pöörab kõrgendatud tähelepanu investorite ja eksportööride probleemidele.

Uuring viiakse ellu kahes suuremas etapis. Etapp [A] keskendub Eesti metsa- ja puidusektori taustaanalüüsile ning võrdlevanalüüsile, mille läbiviimise tulemusena saadakse ülevaade sektori konkurentsivõimest, positsioonist rahvusvahelises kontekstis, sisenditest, tootmisvõimsusest ja ekspordivõimekusest, protsessijuhtimisest, väljunditest, eduteguritest ja arenguvajadusest. Selles etapis kogutakse lisaks makrotasandi analüüsi aluseks olevale statistilisele infole ka väärtuslik info ettevõtete tasandilt, mis võimaldab minna süvitsi sektori ettevõtete ees seisvate väljakutsete ja arengupotentsiaali analüüsi. Uuringu etapp [B] võtab aluseks eelneva mahuka infokogumise ja selle analüüsi Eesti metsa- ja puidusektori hetkeolukorrast ning konkurentsivõimest ja selles etapis töötatakse välja vastavad arengustsenaariumid, mis võivad kujundada sektori arengut. Seejärel töötatakse koos ekspertidega ning teiste asjaosaliste aktiivsel kaasamisel välja sobivaim tegevuskava sektori kitsaskohtade ületamiseks ning edutegurite ja prioriteetide saavutamiseks lähima kümne aasta perspektiivis.

Uuringu teostajad on Balti Uuringute Instituut ja Tallinna Tehnikaülikool.