Eestis erivajadustega varjupaigataotlejatele pakutavate teenuste võrdlus Euroopa Liidu õigusaktides sätestatu ning teiste liikmesriikide praktikatega

Uuringu „Eestis erivajadustega varjupaigataotlejatele pakutavate teenuste võrdlus Euroopa Liidu õigusaktides sätestatu ning teiste liikmesriikide praktikatega” eesmärgiks on analüüsida erivajadustega varjupaigataotlejate vastuvõtutingimusi Eestis, tehes seda võrdluses EL direktiivi 2003/9/EÜ ja teiste liikmesriikide praktikatega.

Eesti seadused defineerivad varjupaigataotlejaks välismaalase, kes on esitanud varjupaigataotluse, mille suhtes ei ole Piirivalve- ja Politseiamet otsust teinud. Erivajadustega varjupaigataotlejad on Euroopa Liidu direktiivis 2003/9/EÜ esitatud definitsiooni kohaselt kas alaealised lapsed, saatjata alaealised, puudega inimesed, vanurid, rasedad, lastega üksikvanemad ning piinatud või vägistatud isikud, samuti isikud, kelle suhtes on tarvitatud muud psühholoogilist, füüsilist või seksuaalset vägivalda.

Projekti tulemuste lõppväljundiks on raport, mis sisaldab nii uuringutulemuste analüüsi kui ka ettepanekuid välismaalastele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmiseks erivajadustega isikutele pakutavate vastuvõtutingimuste osas. Lisaks formuleeritakse ettepanekud riigi ja KOV asutustele ning kodanikeühendustele vajalike meetmete ja tingimuste loomiseks erivajadustega varjupaigataotlejate vastuvõtmiseks.

Läbiviidavad uuringud on järgmised:

  1. Eesti ja EL õigusaktide võrdlev analüüs;
  2. Varjupaigataotlejatele pakutavate teenuste (ja organisatsioonide) kaardistamine;
  3. EL viie liikmesriigi parimate praktikate uuring;
  4. Sihtrühma ja teenusepakkujate rahulolu küsitlus.

Uuringu läbiviimist rahastatakse Euroopa Pagulasfondi ning Siseministeeriumi vahenditest.