Noorsootöötajate koolitusvajaduse uuring

Noorsootöötajate koolitusvajaduse uuringu eesmärk on noorsootöötajate pädevuste kaardistamine ja koolitusvajaduse välja selgitamine.

Uuringu sihtrühmaks on nii noorsootöötajad kui nende tööandjad. Küsimustikke koostades arvestatakse, et noorsootöötajate tööandjad on sageli ka ise noorsootöötajad või noorsootööga kokku puutuvad isikud. Uuringusse kaasatakse ka noorsootööga seotud osapooled, sh valdkondlikud eksperdid.

Uurimisküsimustele vastates tuginetakse mh noorsootöötaja kutsestandardile, noortevaldkonna arengukavale 2014–2020 ja varasematele uuringutele.

Uuringu teostamisel kasutatakse analüüsiandmete kogumiseks nelja peamist meetodit: dokumentatsioonianalüüs, poolstruktureeritud intervjuu(d), fookusgrupi arutelud ning veebipõhine ankeetküsitlus.