Noorte kodanike paneel: Poliitika on lahe!

Projekti “Noorte kodanike paneel: Poliitika on lahe!” eesmärgiks on julgustada Narva vene keelt emakeelena kõnelevaid koolinoori (vanuses 16-18) kaasa rääkima aktiivsemalt ühiskonnaelus ning osalema seeläbi rohkem poliitilises protsessis. Eesmärgiks on tõstatada noorte ühiskondliku ja poliitilise osalusega seotud probleemid ning leida neile noorte endi abiga lahendused. Projekti idee on uuenduslik, kuna selle läbiviimiseks kasutatakse Eestis seni veel väga vähe rakendatud kaasamismeetodit – kodanikepaneeli (citizen’s panel).  

See on uuenduslik lähenemine, mille läbiviimine annab noortele enneolematu kogemuse mõelda iseseisvalt, hinnata adekvaatselt erinevaid (avalikest) debattidest läbikäivaid ideid ja teemasid ning arendada oskust probleemidele loovaid lahendusi leida. Peamisteks läbiviidavateks tegevusteks on osaluse ja põhiõiguste teemalise noorte paneeli korraldamine, eelnevalt selle jaoks probleemteema raamistamine ja analüüs, videoblogide loomine ning sotsiaalteatri “Keda huvitab!?” läbiviimine. Kodanikepaneeli meetodi kaudu kasvatatakse tulevastes ühiskonnaelu kujundajates iseseisva mõtlemise oskust, diskussioonides osalemist, dialoogi pidamist erinevate arvamustega inimestega ning lahenduste leidmist ühiskondlikele probleemidele konsensuse saavutamise kaudu.

Projekti raames on kombineeritud 4 peamist alleesmärki ja tegevust, milledeks on:

I – videoblogide loomine. Noorte poliitilise osaluse suurendamiseks ja noori vaevavate probleemide lahendamiseks viiakse projekti alguses läbi videoblogide loomine. Videod filmitakse ja pannakse kokku noorte endi poolt ning nende sisuks on lühivestlused poliitikutega. Küsimused võimuesindajatele (kes? miks? kuidas? millal?) filmitakse noorte endi poolt. Kaamera kasutamine annab noortele hea võimaluse teha valik omaenda perspektiivist ja maailmatunnetusest lähtudes, küsides – mis on see, millele ma tahan fokuseerida, ning mis on see, mille tähtsust ma tahan vähendada? Milline on see reaalsus, mida ma soovin läbi kaamerasilma väljendada? Salvestatud küsimused esitatakse võimuesindajatele (linnaametnikele, riigiametnikele, nii kohalikele kui üleriiklikele poliitikutele) ning salvestatakse vastused.

II – probleemteema raamistamine ja analüüs. Enne paneeli kokkukutsumist ja läbiviimist on vajalik raamistada ja konkretiseerida teema. Selleks viiakse ekspertide poolt läbi analüüs, mis koosneb kahest metoodilisest osas: (1) olemasolevate uuringute ja analüüside läbitöötamine ja (2) küsitluse läbiviimine Narva noorte hulgas. Üheks kodanikepaneeli kui kaasamismeetodi eripäraks on regulaarne küsitluste läbiviimine ning tagasiside saamine sihtrühmalt konkreetse teema osas, mis annaks sisendi paneeli tegevusse. Küsitluse läbiviimise eesmärgiks on koguda infot noorte teadlikkusest ühiskondlik/poliitilises osaluse kohta (osalusvormid), nende endi põhiõiguste ning inimõiguste alase teadlikkuse osas aga ka nende arvamusi osalust puudutavate probleemide ja kitsaskohtade kohta. Küsitlus on vajalik sisend projekti III etapi (kodanikepaneeli) edukaks läbiviimiseks. Küsimustiku täitmine on kavas läbi viia Narva koolides ühiskonnaõpetuse tundide raames, võimaldades ühtlasi õpetajatele endil küsitluse tulemusi hiljem tundides kasutada, näitlikustamaks seda õpilastele kui ühte võimalust aktiivseks olemisest ning poliitikakujundamise protsessides kaasarääkimiseks. Teema raamistamise ja analüüsi tulemusena valmib raport, mis kirjeldab probleemteemat ja toob esile peamised küsimused ja kitsaskohad, mis vajavad noorte kodanike paneelis lahendamist. Raporti alusel koostatakse “Noorte kodanike infomaterjal”, mis jagatakse laiali paneelis osalevatele noortele enda ettevalmistamiseks diskussiooniks ja dialoogiks.

III – osaluse ja põhiõiguste teemalise noorte paneeli korraldamine. Põhiõiguste ja poliitilise/ühiskondliku osaluse alane paneel viiakse läbi erinevates suuremates ja väiksemates rühmades järgides kodanike paneeli metoodikat. Paneeli värvatakse osalema keskkoolinoored vabatahtlikkuse alusel, kokku 20 noort erinevatest Narva koolidest. Värbamisel seatakse eesmärgiks nii soolise, vanuselise kui ka muude sotsiaalsete tunnuste põhjal tasakaalu saamine. Paneelis arutletakse probleemsete teemade üle, mis on seotud venekeelsete noorte osalemisega ühiskondlikus elus ja oma põhiõiguste rakendamisega, mis on ühtlasi välja toodud ka kodanike infomaterjalis ja analüüsiraportis (vaata II etapp). Paneel tuleb kokku 2 korda, nädalavahetuseti, neutraalsel pinnal (Narva linna raamatukogus): esimese kohtumise eesmärgiks on tõstatada probleeme ja esitada küsimusi, teise kohtumise eesmärgiks on leida tõstatud probleemidele ja küsimustele lahendused. Paneeli teisele töönädalavahetusele kutsutakse ka laiem avalikkus (Narva elanikud), kes saab probleemide lahendamisele kaasa rääkida. Paneeli tulemusena valmib noorte endi poolt raport, mis ekspertide abiga esitatakse poliitikutele ja tutvustatakse ühiskonnale laiemalt. Paralleelselt paneeliga toimub ka blogimine projekti veebikeskkonnas, kus noored arutlevad nende teemade, küsimuste ja arvamuste üle, mis paneelides üles kerkivad. Blogimine toimub õpilaste endi poolt ja see toimub vene või eesti keeles.

IV – sotsiaalteatri “Keda huvitab!?” läbiviimine. Narva noortega viiakse läbi sotsiaalteater (foorumteater) teemal “Keda huvitab?!”, mille eesmärgiks on osalemise teadvustamine, aga lisaks sellele ka osalemisega seotud kitsaskohtade väljatoomine just venekeelsete noorte seisukohast, probleemide esitamine ja neile lahenduste pakkumine. Sotsiaalteatris läbimängitavad stseenid baseeruvad kodanikepaneelis tõstatatud küsimustel. Sotsiaalteater on sisuliselt dialoogiteater, olles kaasav, osalus-, sotsiaalne ja interaktiivne teater, mille eeliseks on selle vaatajatel sekkuda kogu läbimängitava kulgu ning muuta seda nii, et esitatud probleem leiaks sobiva lahendi. Sotsiaalteater tervikuna tugineb kõikidele läbiviidud etappidele (I-III) ning selle eeliseks on teemade läbimängimine just noortele omases ja mõistetavas keeles.