Käesolevad poliitikasoovitused keskenduvad Narva noorte teadmiste ja teadlikkuse suurendamisele ning kodanikuaktiivsuse arendamisele läbi riikliku lõimumispoliitika ja ka kohaliku võimu tegevuste. Poliitikasoovitused põhinevad Narva gümnasistide hulgas läbiviidud küsitlusel (aprill 2012) ja Narva noorte kodanikepaneeli kohtumistel (mai 2012).

Poliitikasoovitused riikliku lõimumispoliitika meetmete arendamiseks:

  • toetada meetmeid (projekte), mis parandavad Narva noorte teadlikkust poliitikast, poliitilisest ja ühiskondlikust osalusest ning kaasamise vormidest. Ühe näitena tulid noored ise kodanikepaneeli arutelul välja ideega poliitikaklubi loomiseks Narvas.
  • arendada Narva noorteorganisatsioonide koostööd teiste Eesti piirkondade noorteorganisatsioonidega ja kodanikeühendustega eesmärgiga suurendada Narva organisatsioonide tegevussuutlikkust ja oskusi. Näitena noored tulid kodanikepaneeli arutelul välja ideega luua Narva MTÜdele mentorite programm, mille kaudu tugevad kodanikeühendused Eesti teistest piirkondadest hakkaksid Narva organisatsioonidele mentoriteks. Narva organisatsioonide suutlikkuse kasvu ja koostööd teiste Eesti piirkondade organisatsioonidega saab arendada ka läbi projektikonkursside, kus toetuse saamise tingimuseks on Narva partnerorganisatsiooni kaasamine.
  • luua senisest rohkem võimalusi vabatahtlikuks tegevuseks ka venekeelsetele noortele Ida-Virumaal ja Narvas ning toetada tegevusi, mis teavitavad ja propageerivad vabatahtlikku tegevust Ida-Virumaa venekeelsete noorte hulgas. Oluline on toetada vabatahtliku tegevust poliitikas, sh riigi- või linnavõimu teostamises (s.o. mitte üksnes parteilises tegevuses), mis suurendaks noorte osalemist poliitikate kujundamises ja teadmisi ning teadlikkust poliitilisest osalusest.
  • suuremat tähelepanu on vaja pöörata põhiõiguste õpetamisele nii õppekava alusel koolides kui ka mitteformaalse hariduse tegevuste raames. Teadlikkus põhiõigustest on kodanikuaktiivsuse üks oluline alustala.

Poliitikasoovitused Narva linnavõimu noortepoliitika tegevustele:

Kõik eespool nimetatud poliitikate arendamise soovitused laienevad ka Narva linnavõimu noortepoliitika tegevustele. Selleks esitame järgmised poliitikasoovitused kohalikule võimule:

  • arendada koostöömeetmeid Narva linnavõimu ja noorte vahel, mis kujundaksid senisest tulemuslikuma noorte osalemise neid puudutavate otsuste vastuvõtmisel. Sellisteks meetmeteks võib olla nii püsiva esinduskogu loomine (näiteks olemasolev Narva noorteparlament), mille kaasamist reguleeriks vastav koostöölepe, kui ka ad hoc kaasamismeetmete nagu kodanikepaneelide korraldamine oluliste teemade aruteluks ja lahenduste leidmiseks.
  • arendada ja toetada noorte initsiatiivikust. Selleks sobib näitena noorteprojektide konkursi korraldamine või rahaliste või muude materiaalsete auhindadega pärjatud konkursside läbiviimine.
  • arendada ja toetada noorte vabatahtlikku tegevust nii linnavõimu teostamises kui ka linnaelu puudutavates küsimustes (keskkonnakaitse, haridus, vanurite ja laste eest hoolitsemine).

Projekti käigus valmisid ka muud analüüsid, raportid ja poliitikasoovitused, milled leiate käesolevalt lehelt. Narva koolinoorte hulgas läbiviidud küsitlustulemuste visualiseeringut saab näha siin.