Õpetajate täiendusõppe vajadused

Õpetajate täiendusõppe vajaduste uuring on esimene omalaadne kõiki seotud osapooli kaasav analüüs õpetajate täiendusõppe olukorrast ja hetkeseisust. Uuringu eesmärgiks on saada tagasisidet üldhariduskoolides töötavate õpetajate täiendusõppe süsteemile, selgitada välja õpetajate täiendusõppe vajadus ning teha ettepanekud õpetajate täiendusõppe süsteemi arendamiseks.

Tegemist on kaardistava uuringuga, mis võimaldab saada laiaulatusliku ülevaate õpetajate täiendusõppe vajadustest, annab suunised täiendusõppe süsteemi arendamiseks ning asja- ja ajakohast teavet prioriteetsete koolitusvaldkondade määratlemisel järgnevatel aastatel. Uuring viiakse läbi etapiviisiliselt kaasates erinevaid siht- ja sidusrühmasid ning rakendades erinevaid uuringu meetodeid. Uuringu esimeses etapis vaadeldakse riigi seatud strateegilisi prioriteete ja tegevuskavasid õpetajate täiendusõppe valdkonnas ning analüüsitakse seni läbi viidud uuringuid.

Uute andmete kogumiseks rakendatakse mitmeid erinevaid meetodeid: intervjueeritakse õpetajate täiendusõppe valdkonna eksperte, täiendusõppe korralduse eest vastutavaid osapooli ning täiendusõppe pakkujaid; seejärel viiakse läbi üle-eestiline õpetajate ja koolijuhtide veebipõhine küsitlus ning kuus fookusgrupiintervjuud koolijuhtide ja õpetajatega Tallinnas, Tartus ja Narvas. Uuringu viimases etapis viiakse läbi aruteluseminar, kus tutvustatakse uuringu esialgseid tulemusi, arutatakse koos osalejatega läbi peamised järeldused ning formuleeritakse soovitused.