Struktuurivahendite rakenduskavade hindamine

Võrreldes aastatega 2006–2007, mil ELi struktuurivahendite kasutamise strateegia ja valdkondlike rakenduskavade koostamisel kavandati struktuurivahenditest planeeritavate tegevuste sisu ja nende eelarved (sh toetusmaht), on praeguseks hetkeks olukord majanduses oluliselt muutunud. Muutunud majandusolukorrast tingitult on oluline vaadata kriitiliselt üle seniste rakenduskavade sisu ja vahendite jaotus. Seetõttu tellis Rahandusministeerium hindamise, mis peab Euroopa Liidu nõukogu määruse nr 1083/2006 artikli 48 kohaselt eelnema rakenduskavade muutmisele.

Struktuurivahendite rakenduskavade hindamise üldised eesmärgid on:

► anda tagasisidet ja teha ettepanekuid selle kohta, kas rakenduskavades on kavandatud kõige asjakohasemate probleemide käsitlemine;
► välja selgitada, kas esineb põhjendatud vajadus tegevusi/meetmeid muuta ja/või sellest tulenevalt struktuurivahendeid ümber suunata.

Hindamise viib läbi hanke võitnud konsortsium koosseisus Ernst & Young Baltic (projektijuhtimine ja üldkokkuvõte), Praxis (ettevõtlus, haridus ja sotsiaalvaldkond), Säästva Eesti Instituut (keskkond, energeetika, transport) ja Balti Uuringute Instituut (haridus ja ettevõtlus).