Struktuurivahendite rakenduskavade hindamine

Käesolev aruanne võtab kokku aprillist kuni juulini 2009. aastal läbi viidud struktuurivahendite rakenduskavade hindamise, mille eesmärgiks oli välja selgitada, kuivõrd hästi on rakenduskavades kavandatud struktuurivahendite kasutamine kooskõlas muutunud majandusolukorraga, ning vajaduse  korral teha sellest lähtuvalt ettepanekud rakenduskavade muutmiseks. Hindamise tulemusena jõuti  järeldusele, et 2007. aastal koostatud rakenduskavad on põhiosas jätkuvalt asjakohased, kuid  muutunud majandusolukorrast ja meetmete rakendamisest saadud kogemustest tulenevalt oleks  põhjendatud rakenduskavadesse teatud muudatuste tegemine.

Hindamise põhjal välja toodud olulisemad tähelepanekud puudutasid eelkõige vajadust tõhustada ja  kiirendada mitmete meetmete rakendamist. Samuti tehti ettepanekuid suurendada ettevõtluse ja teiste  majanduskriisi taustal tähtsate valdkondade, näiteks tööturu ja sotsiaalse turvalisuse valdkonna  meetmete rahastamist. Tähelepanu juhiti ka sellele, et rakenduskavad on kohati liiga  infrastruktuuriinvesteeringute kesksed – ligikaudu 70% kõikidest vahenditest on suunatud  infrastruktuuriprojektidesse. Lisaks toodi hindamises välja mitu valdkonda, mille rahastamise mahud  tasuks muutunud majandustingimustes läbi vaadata, kuna ühelt poolt ei ole enam tegu kõige prioriteetsemate valdkondadega ning teiselt poolt ei ole kulutused konkreetsetele projektidele ja  meetmetele kohati piisavalt hästi põhjendatud või läbi mõeldud. Selliste valdkondadena toodi näiteks välja turism ja keskkond, lisaks osa ettevõtluse ning hariduse ja teaduse valdkonna meetmetest.

Hindamise tulemusena koostati konkreetsed ettepanekud nii meetmete eelarvete kui ka sisu muutmiseks. Väljapakutud muudatusettepanekud on mõeldud struktuurivahendite administratsioonile kaalumiseks ja otsustamiseks. Kas ja millises ulatuses neid rakendatakse, sõltub struktuurivahendite administratsiooni sisesest diskussioonist ning Vabariigi Valitsuse ja vajaduse korral ka EK poolt vastu võetud otsustest.