Struktuurivahendite valikukriteeriumite hindamine

Projekti eesmärgiks oli anda hinnang, kas Struktuurifondide meetmete tingimustes määratletud kriteeriumid võimaldavad valida projekte, mis panustavad rakenduskavades sätestatud eesmärkide saavutamisse parimal moel, ning kas need kriteeriumid võimaldavad liikuda eesmärkide saavutamise suunas võimalikult kiiresti ja tähtsustavad projektide jätkusuutlikkust. Selleks analüüsiti alljärgnevat:

  • erineva tasandi eesmärkide vahelist kooskõla (strateegia, rakenduskavade, prioriteetsete suundade ja meetmete eesmärkide omavaheline kooskõla) ja toetatavate tegevuste vastavust meetme eesmärkidele;
  • projektide valikukriteeriumide asjakohasust ja tõhusust eesmärkide saavutamisse enim panustavate projektide väljavalimisel;
  • mil määral on arvestatud strateegias, rakenduskavades ja meetmetes horisontaalset lähenemist vajavate teemadega (ekspordi kasv, konkurentsivõimeline majandusstruktuur ja tootlikkuse kasv, välisinvesteeringute kaasamine, majanduskriisiga kaasnevate probleemide leevendamine, energiatõhusus, elluviimise kiirus, tulemuste jätkusuutlikkus, mõju eelarvepositsioonile).

Hindamise viis läbi hanke võitnud konsortsium koosseisus Ernst & Young Baltic (projektijuhtimine, kokkuvõte, keskkonna-, energeetika-, transpordivaldkond), Poliitikauuringute Keskus Praxis (ettevõtlus-, haridus-, sotsiaalvaldkond ning kokkuvõte) ja Balti Uuringute Instituut (haridus- ja ettevõtlusvaldkond ning kokkuvõte).