Struktuurivahendite valikukriteeriumite hindamine

Käesolevas aruandes on esitatud 2010. a esimeses pooles tehtud struktuurivahendite valikukriteeriumide hindamise tulemused. Uuringu eesmärgiks oli analüüsida, kas meetmete tingimustes määratletud projektide hindamiskriteeriumid on sobilikud struktuurivahendite strateegiadokumentides välja toodud eesmärkidele vastavate projektide väljavalimiseks. Uuringu käigus analüüsiti struktuurivahendite rakendamise aluseks olevates dokumentides välja toodud eesmärkide vahelist kooskõla, toetatavate tegevuste vastavust meetmete eesmärkidele, projektide valikusüsteemide asjakohasust ja tõhusust eesmärgipäraste projektide valikul ning uuringu lähteülesandes välja toodud horisontaalsete prioriteetidega1 arvestamist projektide valikul.

Kuigi üldjoontes on struktuurivahendite rakendamise eri tasandi eesmärgid kooskõlas ning projektide valikusüsteemid rahuldaval tasemel, tõi analüüs välja mitmed tähelepanu vajavad kitsaskohad ja soovitused nende parendamiseks.