Tartlaste tervisespordi harrastuse ja tervisespordi võimaluste uuring

Regulaarse liikumisharrastusega tegelevate inimeste arv on kasvamas. 2018. aastal toimunud Eesti elanike kehalise aktiivsuse uuringu tulemusena tunneb 65% Eesti elanikkonnast huvi spordi ja sellega seonduvate võimaluste vastu. Ka Eurobaromeetri 2017. aasta uuring kinnitab Eesti elanike spordihuvi – 55% Eesti elanikest harrastas teatud regulaarsusega liikumist –, mis on ka kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine (44%). Seega võib arvata, et tervisespordi võimalused elukoha piires ning avalikes kohtades on Eesti elanikele olulised.

Käesoleva uuringu eesmärgiks on selgitada välja tartlaste tervisespordialane aktiivsus, eelistatud spordialad, rahulolu olemasolevate spordirajatistega ning ootused uutele tervisespordipaikadele Tartu linnas. Uuringu raames otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:

• Milline on tartlaste tervisespordialane aktiivsus ja huvi spordi vastu?
• Millised on tartlaste tervisespordiga tegelemise sagedus ning viisid?
• Milline on tartlaste rahulolu olemasolevate võimalustega ja nende kättesaadavusega?
• Millised on tartlaste ootused uutele tervisespordipaikadele?
• Kuidas planeerida ja rahastada Tartus tervisesporti edaspidi?

Uuringu peamiseks meetodiks on veebiküsitlus Tartu elanike seas, millele eelneb sekundaarallikate ülevaade ning millele järgneb ühine arutelu valdkonna esindajate/ekspertidega ettepanekute väljatöötamiseks. Andmekogumine tugineb EOK ja Ühendus Sport Kõigile korraldatud Eesti elanike kehalise aktiivsuse küsitlusuuringutele 2016.-2018. aastani. Uuringu tellijaks on Tartu Linnavalitsus.