Tartlaste tervisespordi harrastuse ja tervisespordi võimaluste uuring

Käesoleva uuringu eesmärgiks oli selgitada välja tartlaste tervisespordialane aktiivsus, eelistatud spordialad, rahulolu olemasolevate spordirajatistega ning ootused uutele tervisespordipaikadele Tartu linnas. Uuringu raames otsiti vastuseid järgmistele küsimustele:

Uuringu peamine andmekogumise viis oli veebiküsitlus Tartu elanike seas, millele eelnes sekundaarallikate ülevaade ning millele järgnes ühine arutelu valdkonna esindajate/ekspertidega ettepanekute väljatöötamiseks.

Veebiküsitluses osales kokku 1437 vastajat ja uuringu tulemuste põhjal võib järeldada, et tartlased on aktiivsed tervisespordi harrastajad. Kõige rohkem tegelevad tartlased kõndimise, matkamise, jalgrattasõidu ja jooksmisega. Samuti ollakse rahul oma elu ja tervisega ja osaletakse aktiivselt tervisespordi üritustel. Kõige enam soovitakse linnaruumis näha rohkem matka-, jalgratta- ja kergliiklusteid ning parandada nende ühendatust. Suurem osa tartlastest soovib lisaks harrastatavatele spordialadele tegeleda täiendavalt ujumisega ja näha selle harrastuse tingimuste arengut linnas.

Andmekogumine tugineb EOK ja Ühendus Sport Kõigile korraldatud Eesti elanike kehalise aktiivsuse küsitlusuuringutele 2016.-2018. aastani. Uuringu tellijaks on Tartu Linnavalitsus.