Uussisserändajad ja nende kohanemine Eestis: valikud ja poliitikaettepanekud tervikliku ja jätkusuutliku süsteemi kujundamiseks

Uuringu eesmärgiks on läbi siht- ja sidusrühma uuringu, teiste riikide heade praktikate ja sekundaarallikate analüüsi koostada ettepanekud sisserännet toetava tugisüsteemi kujundamiseks Eestis. Uuringu keskmes on uussisserändajad ja nende kohanemine Eestis. Lisaks keskendume analüüsi käigus uussisserändajatele tugiteenuste pakkujate hindamisele – kas ja milliseid teenuseid neile Eestis täna pakutakse?

Uuring vastab kahele peamisele uurimisküsimusele:

Uuringu eesmärgi täitmiseks:

Uuringu tulemused on sisendiks nii majandus-, rände-, integratsiooni-, kõrghariduse- teadus-, õigus- kui ka siseturvalisuse poliitikate kujundamisele. Samuti plaanitakse neid rakendada olemasolevate tugiteenuste ning -võrgustike (edasi)arendamisel.

Uuring “Uussisserändajate kohanemine Eestis: valikud ja poliitikaettepanekud tervikliku ja jätkusuutliku süsteemi kujundamiseks” viiakse läbi Riigikantselei tellimusel Tarkade Otsuste Fondi toel, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist programmi „Valitsuse töö pikaajalise planeerimise süsteemi arendamine ja korrastamine“ raames. Projekti algatajad on Siseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Justiitsministeerium.