Varjupaigataotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saajatele pakutavate tugiteenuste hindamine

Projekti “Uuringu läbiviimine varjupaigataotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saajatele pakutavate tugiteenuste hindamiseks” eesmärgiks oli koguda teavet, analüüsida ning anda hinnang Eesti varjupaigataotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saajatele pakutavatele tugiteenustele, sealhulgas võrdluses teiste liikmesriikide heade praktikatega. Uuringu otseseks sihtrühmaks olid varjupaigataotlejad ja rahvusvahelise kaitse saanud isikud (pagulased ja täiendava kaitse saajad), uuringu kaudseks sihtrühmaks olid otsesele sihtrühmale tugiteenuste (sh tugiisikuteenus, psühholoogiline nõustamine, vaba-aja tegevused, eesti keele kursused, õigusabiteenus, kultuurilise orientatsiooni koolitus, Sotsiaalministeeriumi, sh Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskuse ja kohalike omavalitsuste poolt pakutavad teenused, tööotsingu teenus jm) pakkujad.

Uuringu raames valminud lõpparuanne andis ülevaate Eestis varjupaigataotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saanud isikutele pakutavatest tugiteenustest ning hinnangu nende vajalikkusele ja tõhususele. Võrreldi Eesti ja Euroopa Liidu teiste liikmesriikide tugiteenuste parimaid tavasid. Samuti hinnati, milline on olnud erinevate tugiteenuste koostoime ning tugiteenuste pakkujate koostöö ja infovahetus. Uuringuaruanne näitas, milline on teenuseosutajate valmisolek, võimalused ja kitsas­kohad tugiteenuste osutamisel. Aruande viimase osa moodustasid ettepanekud tugiteenuste süsteemi tugevdamiseks ja parendamiseks.

Projekti viis läbi ja koordineeris MTÜ Eesti Abikeskused. Balti Uuringute Instituudi poolt osales projektis eksperdina Kristjan Kaldur.