Mõned mõtted Tartu Linna Noortevolikogust

Aastatel 2021–2022 uuris Balti Uuringute Instituut Tartu linna noorte teadlikkust ja seotust Tartu Linna Noortevolikoguga. Soovisime hinnata Tartu noorte teadmisi Tartu Linna Noortevolikogu tööst, selle tulemustest ja rollist linna noorte jaoks. Projekti käigus tegime kaks küsitlust, millest esimene toimus 2021. aasta mais ning teine 2022. aasta juunis. Räägime pisut lähemalt teise uuringu tulemustest ja üldistest tähelepanekutest. 

Tartu Linna Noortevolikogu olemus ja roll 

Alustada aga tuleks sellest, mis üldse on Tartu Linna Noortevolikogu. Lühidalt öeldes on noortevolikogu valla- või linnavolikogu juures tegutsev noorte osaluskogu, mis annab nõu noori puudutavates küsimustes ja teeb võimaluse korral ettepanekuid teatud ideede elluviimiseks. Võib kõlada keeruliselt, kuid tegemist on hea võimalusega rakendada ühiskonnaõpetuse tunni teadmisi praktikas. Ka noortevolikogu liikmeks saadakse üldjuhul demokraatlike valimiste tulemusena, mis kokkuvõttes pakub noortele demokraatlikes protsessides kaasalöömise kogemust ja praktikat. 

Uuringust selgus, et 85% noori on teadlikud Tartu Linna Noortevolikogu olemasolust, kuid vaid 55% vastajatest teavad, mis on selle roll ja ülesanded. Nii mõnigi noor arvab, et tegemist on poliitilise grupiga, mida juhivad politiseeritud noored. Või siis arvatakse, et noortevolikogu liikmed osalevad aktiivselt kohalikus poliitikas ja seadusandluses. Kumbki seisukoht ei vasta tõele. Delegaadid annavad soovitusi volikogu liikmetele ja saavad osaleda vaatlejatena ka volikogu istungitel. Seega võib öelda, et Tartu Linna Noortevolikogust ollakse küll teadlikud, aga tasub pöörata rõhku selgitamisele, kes on noortevolikogu delegaadid, mida nad teevad, mis on nende pädevused ja kohustused. 

Huvipakkuvad teemad ja arvamuse avaldamine 

Märkimisväärne – ja kindlasti ka südantsoojendav – on Tartu noortehuvi päevakajaliste teemade vastu. Tartu Linna Noortevolikogu töö planeerimiseks uurisime muu hulgas, kas ja millised teemad Tartu noori kõnetavad. Selgus, et kõige enam huvitab neid haridusmaastikul toimuv (86%), koolis ja ennast ümbritsev (86%), keskkond ja loodus (83%) ning sport (81%). Eelmisel aastal saime vastajatelt palveid lisada valikuvariantidesse ka vaimse tervise, millest huvitub üle kolmveerandi küsitlusele vastanud noortest. 

Positiivne oli ka aktiivne soov osaleda ja rääkida kaasa päevakajalistel teemadel. Suisa 93% vastanutest on osalenud mõnes küsitluses vähemalt ühe korra, 82% noori on hääletanud kellegi või millegi poolt oma koolis/ülikoolis, valimistel vms ja 49% noori on vähemalt korra allkirjastanud petitsiooni. Seega võib öelda, et lisaks arvamisele ja kaasamõtlemisele püüavad noored oma ideid ka kuuldavaks teha, mistõttu on oluline toetada ja arendada võimalusi, mis oma seisukohtade ja arvamuse edendamist ka soodustaksid.  

Illustratsiooni autor on Mette Mari Kaljas
Illustratsiooni autor on Mette Mari Kaljas

Kaasava eelarve vanusepiiri alandamine

Ka noortevolikogu ei seisa paigal, vaid üritab arvesse võtta ja edasi anda noorte seisukohti. Nii korraldavad noortevolikogu liikmed üritusi, nt osaluskohvikuid ja vestlusringe, avaldavad artikleid meedias, tutvustavad koolides oma tööd jm. Üks positiivsemaid näiteid on vanusepiiri alandamine Tartu kaasava eelarve hääletusel 16. aastast 14. eluaastale, mille eesotsas oli just Tartu Linna Noortevolikogu delegaatide tegevus. Vaatamata sellele, et Tartu Linna Noortevolikogu rollist muudatuse elluviimisel olid selle aasta küsitlemisel teadlikud ligi 52% noori, on muudatus ise leidnud positiivset tagasisidet pea kõikide Tartu noorte seas, kellega uuringu raames vesteldi. Seega, isegi kui noored ei pruugi noortevolikogu töö tulemusi tajuda või teadvustada, on delegaatide tegelik töö palju kirjum ja mahukam, kui uuring või tagasiside näidata võib. 

Kokkuvõttes saab öelda, et noortevolikogu pakub noortele häid võimalusi oma arvamuste ja ettepanekute kuuldavaks tegemiseks ning delegaatidena avaliku elu otsustusprotsessides osalemiseks. Kindlasti on iga noortevolikogu struktuuri ja töökorralduse poolest erinev, kuid Tartu Linna Noortevolikogu puhul on selge, et ettevõtmisel on potentsiaali nii noorte endi aktiivsuse kui ka linna vastutulelikkuse tõttu. Linn ja volikogu võiksid kindlasti toetada sarnaseid ettevõtmisi kui mitte rahaliselt, siis sisulise koostöö ja kaasatuse tasemel. Noortevolikokku valitud delegaatidelt on aga tarvis julgeid ettevõtmisi, aktiivsust ja jätkusuutlikku pühendumust. Ainult siis jätkab Tartu Linna Noortevolikogu arengut veelgi tugevama osaluskogu poole olles Tartu noorte jaoks kindel ja eelistatud sõnumikandja. 

Käesolev artikkel põhineb uuringul „Tartu noorte teadlikkus Tartu Linna Noortevolikogust“, mis leidis aset 2021–2022 aastal. Pikemalt on tulemustega võimalik tutvuda uuringu 2021. aasta ja 2022. aasta aruannetes.