Central Baltic Job Ferry

Projekti Central Baltic Job Ferry peamiseks eesmärgiks on edendada Eesti, Läti, Soome ja Rootsi ühise tööturu arengut, toetades tööjõu piiriülest mobiilsust ning erinevate tööturuosaliste omavahelist koostööd.  Fookus on eelkõige sellisel piiriülesel tööl, mis võimaldab säilitada alalise elukoha kodumaal.

Üheks projekti võtmeteemaks on töövõtjatele ja tööandjatele suunatud piiriülese tööturuinfo koondamine ning vahendamine. Võrreldes juba olemasolevate infoallikatega on erinevuseks keskendumine partnerriikide tööjõunõudluse ja -pakkumise seisukohalt kõige olulisematele ametialadele – tuuakse välja iga riigi 50 olulisema ametialaga seotud spetsiifilised nõuded töötajate haridusele, oskustele ja kogemusele,  sel erialal töötamisega seotud tööseadusandluse eripärased tingimused partnerriikides, jne. Valmiv mitmekeelne veebiplatvorm võimaldab erinevate riikide elanikele võrdse juurdepääsu valitud ametialade detailsele infole, vähendades info asümmeetriast tekkivat ebakindlust nii võõrsil töötamise kui naaberriikide töötajate palkamise suhtes, toetades erinevate arendustegevuste (nt täiendkoolituse) planeerimist jms.

Projekti teiseks konkreetsemaks eesmärgiks on edendada partnerriikides tööturu osapoolte omavahelist suhtlemist ja koostöö arengut, korraldades erinevaid osapooli kaasavaid üritusi ning arutelusid, toetamaks piiriülest teadmussiiret ja lahenduste otsimist ühistele probleemidele.

Projekti partnerid on University of Latvia (Läti, juhtpartner), Balti Uuringute Instituut (Eesti), Nordic Centre for Spatial Development ‘Nordregio’ (Rootsi) ja Turku University of Applied Sciences (Soome).

Projekt viiakse ellu ajavahemikul 2011-2013 ning projekti teostamist rahastab osaliselt Kesk-Läänemere INTERREG IVA Programm 2007-2013.

Projekti infolistiga liitumiseks palume sellest soovist teada anda e-mailil maarja@ibs.ee

PROJEKTI UUDISKIRJAD ASUVAD SIIN:
august 2012

PROJEKTI PRESSITEATED ASUVAD SIIN:
september 2012