Infotehnoloogiliste võimaluste rakendamine noorsootöös

Balti Uuringute Instituut viib koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi uuringu “Infotehnoloogiliste võimaluste rakendamine noorsootöös”, mille eesmärgiks on koostada ülevaade e-teenuste ja laiemalt digilahenduste kasutamisest noortevaldkonnas ja välja töötada soovitused uute e-teenuste ja digilahenduste kasutusele võtmiseks lähtuvalt valdkonnas püstitatud eesmärkidest.

Kuigi Eesti on digivaldkonnas üleilmselt tunnustatud, ei ole Eestis noortevaldkonnas e-teenuste võimalusi soovitud eesmärkide saavutamisel ning tegevuste elluviimisel oluliselt kasutatud. Selleks, et noortele suunatud teenuseid ja tegevusi just neile sobival viisil pakkuda ning toetada ka noorte osalust ühiskonnas, on oluline võtta kasutusele kaasaegsed meetmed ning sihtgrupile sobivad lahendused. E-lahenduste kasutamine noortevaldkonnas võimaldaks arendada koostööd sihtgrupiga seotud erinevate sektorite vahel (haridus, sotsiaal, kultuur, tööturg) ning looks head eeldused formaalhariduse ja mitteformaalhariduse paremaks lõimimiseks.

Analüüsi sihtgrupiks on Eesti noortevaldkonna töötajad (ametnikud, noorsootöötajad, noortejuhid jt) ning 7-26-aastased Eesti noored.

Analüüsil kasutatakse kombineeritud meetodeid:

Tegevuste ja meetmete elluviimisel on oluline arvestada senisest enam noorte eelistusi ja vajadusi selleks, et tegevused oleksid huvipakkuvamad, ligipääsetavamad ning kokkuvõttes asjakohasemad ja mõjusamad. Nii ühiskonnaelus piisava kaasatuse kui ka tööjõuturul konkurentsivõimeliselt hakkamasaamise eesmärgil on vajalik luua noortele paremad eeldused ning võimalused võtta vastu oma elu puudutavaid otsuseid ja osaleda otsustusprotsessides.

 

IBS_logo_EE logo Screen Shot 2016-06-22 at 15.44.29