Balti Uuringute Instituut teeb Riigi Tugiteenuste Keskuse tellimusel koos LevelLabi ja Geomediaga uuringut, mille eesmärgiks on kohalike omavalitsuste ametnike ja töötajate koolitusvajaduse hindamise analüüs, mis sisaldab ettepanekuid kohalike omavalitsuste personali arendamise valdkonna probleemide lahendamiseks järgneval 5-10-aastasel perioodil.

Uuringu eesmärgid on järgmised:

  • 2015. a välja töötatud koolitusvajaduse analüüsi metoodika  täiendamine ja edasiarendamine; 
  • Kompetentsimudelite (kompetentsiloendite) koostamine ja/või ajakohastamine kõigis KOVi põhitegevuse valdkondades. Kaardistatakse järgmisi KOVi põhitegevuse valdkondi: haridus ja noorsootöö, sotsiaaltöö, kultuur, kommunaalmajandus, (ruumiline) planeerimine ning KOV juhtimise üldkompetentsid; 
  • KOVi juhtide ja teenistujate kompetentsipõhise täiendkoolituse vajaduse hindamine;
  • KOV teenistujate kompetentsipõhise täiendkoolituse vajaduse prognoosimine aastateks 2023-2030, sh koolitusvajaduse prognoosimise metoodika loomine; 
  • Soovituste ja ettepanekute esitamine kohalike omavalitsuste personali arendus- ja koolitussüsteemi kujundamise visiooni ja pikaajaliste strateegiliste eesmärkide seadmiseks, regulaarse koolitusvajaduse hindamise ja prognoosimise süsteemi paremaks rakendamiseks; kompetentside põhise juhtimise muude elementide rakendamise sobivuse ja vajaduse kohta nii töötajate arendamisel ja koolituste kavandamisel kui ka tööjõu planeerimisel, värbamisel, hindamisel, tulemusjuhtimisel jne.

Uuringus kasutatakse järgmisi andmekogumise meetodeid: dokumendianalüüs, intervjuud, fookusgrupi intervjuud, küsitlus, ekspertide paneel.