Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs

Balti Uuringute Instituut teeb Riigi Tugiteenuste Keskuse tellimusel koos LevelLabi ja Geomediaga uuringut, mille eesmärgiks on kohalike omavalitsuste ametnike ja töötajate koolitusvajaduse hindamise analüüs, mis sisaldab ettepanekuid kohalike omavalitsuste personali arendamise valdkonna probleemide lahendamiseks järgneval 5-10-aastasel perioodil.

Uuringu eesmärgid on järgmised:

Uuringus kasutatakse järgmisi andmekogumise meetodeid: dokumendianalüüs, intervjuud, fookusgrupi intervjuud, küsitlus, ekspertide paneel.