Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs

Kompetentsipõhine juhtimine ühendab strateegiliseks tervikuks tööjõu kavandamise, töötajate värbamise, hindamise ja arendamise protsessi ning annab töötajale selged ootused organisatsiooni vajaduste suhtes, võimaldades samal ajal oma karjääri planeerida. Kompetentsipõhine juhtimine seob personalijuhtimise organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega. Järjest keerukamate tööülesannete täitmiseks ja probleemide lahendamiseks vajatakse organisatsioonis õigete oskustega ja teadmistega töötajaid. Üha rohkem on hakanud nii eraettevõtted kui ka avaliku sektori asutused kasutama kompetentsimudelit kui personalijuhtimise ühte peamist tööriista, et välja selgitada ametikohal edukaks tööks vajalikud eeldused ja hinnata töötajate koolitusvajadust. 

Kohalikel omavalitsustel (edaspidi KOV) puudub praegu terviklik ametniku kompetentsimudel, mis toetaks süsteemset koolitus- ja personali arendussüsteemi kujundamist. KOV teenistujate sihipärane areng ja seotus organisatsiooni vajadustega ning eesmärkidega ei ole tagatud, mistõttu ülesannete täitmine KOVides ei pruugi olla tulemuslik. 

2015. aastal viidi läbi KOV ametnike ja töötajate kompetentside kaardistamise ja koolitusvajaduse hindamise analüüs (pilootuuring), mille raames töötati välja kompetentsimudel. Käesoleva uuringu eesmärk on KOV teenistujate koolitusvajaduse hindamise metoodika täiendamine ja koolitusvajaduse analüüsi läbiviimine, mis sisaldab ettepanekuid KOV personali arendamise valdkonna probleemide lahendamiseks järgneval 5-10 aastasel perioodil.

Uurimisküsimustele vastamiseks ja analüüsi läbiviimiseks tutvuti varasemate koolitusvajaduse uuringute ja raportitega, viidi läbi personaalintervjuusid ja fookusgrupi intervjuusid eesmärgiga saada sisendit kompetentsimudeli loomiseks ja täiendamiseks. Üleriigiline KOV teenistujate veebipõhine ankeetküsitlus koolitusvajaduse hindamiseks toimus 12.-31.01.2021. Küsitlustulemuste tõlgendamiseks ja täpsustamiseks viidi läbi täiendavad personaalintervjuud ja aruteluseminarid. Analüüsi tulemuste valideerimiseks kaasati ekspertide paneeli kõigis uuringu etappides. Uuring viidi läbi kolmes etapis: 

  1. koolitusvajaduse mudeli ajakohastamine ja KOV teenistujate koolitusvajaduse hindamine; 
  2. KOV koolitusvajaduse prognoosimudeli loomine ja prognoosi koostamine aastani 2030;
  3. soovitused ja ettepanekud KOV koolitussüsteemi arendamiseks.

Vaata ka https://omavalitsus.fin.ee/juhendid-ja-uuringud/