Kohalike omavalitsuste rolli määratlemine valdkondliku arengukava ”Eesti Lõimumiskava 2008-2013” tegevuste elluviimisel

Riigihanke „Kohalike omavalitsuste rolli määratlemine valdkondliku arengukava „Eesti Lõimumiskava 2008-2013” tegevuste elluviimisel” eesmärgiks oli valdkondliku arengukava “Eesti  Lõimumiskava 2008-2013” õigeaegne, säästlik ja tulemuslik elluviimine rakendusplaani 2008-2010 alusel selliselt, et see põhineks hästi ettevalmistatud haldus- ja finantseerimismehhanismil ning tegevuste teostamisse kaasataks rakendusüksustena lisaks ministeeriumidele, nende allasutustele ja projekti Tellijale Integratsiooni Sihtasutusele ka kohalikud omavalitsused.

Eesmärgi saavutamiseks sõlmis Integratsiooni Sihtasutus 2009. aasta märtsis lepingu konsortsiumiga, mille osapoolteks on projekti juhtpartner Balti Uuringute Instituut (IBS), Koolitus- ja Konsultatsioonikeskus Geomedia OÜ ja Poliitikauuringute Keskus Praxis. Projekti finantseeritakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi kaudu, Tellija partnerasutuseks projekti elluviimisel on Kultuuriministeerium.

Projekti raames väljatöötatavad ettepanekud ning lõppraport valmisid 2010. aasta esimesel poolel.