Kohalike omavalitsuste integratsioonipoliitikad ja meetmed

Integratsioon on jagatud vastutus ning hõlmab endas mitmeid osapooli. Euroopa riikide ning nende omavalitsuste ees seisavad sisserännanute või vähemuste lõimumisel ees üsna sageli sarnased väljakutsed ning küsimused, samas kui vastused või lahendused antud probleemidele võivad riigist riiki üsna märgatavalt erineda. Iga riigi lähenemine integratsioonile on tugevalt mõjutatud tema immigratsiooniajaloost, määratlusest rahvusele või etnilisusele ning poliitilise süsteemi traditsioonidest ja arusaamast riigi enda jaoks sobiva etnopoliitilise režiimi leidmise poolt.

Heade praktikate või halduspoliitiliste „edumudelite“ ülekandmine kätkeb endas mitmeid väljakutseid ning ohte: esmalt ei ole ühtegi mudelit, mida oleks võimalik ilma muutusteta või kohandusteta ühest situatsioonist teise üle kanda. Alati on seejuures vajalik kohaliku konteksti arvestamine, kuna spetsiifiliste integratsioonimeetmete rakendamine võib tänu regionaalsetele või kohalikele erinevustele omada reaalses praktikas või läbiviimisel erinevat tõhusust. Sellest tulenevalt on mitmed Euroopa riigid hakanud minema seda teed, et lisaks erinevate kohustuste delegeerimisele hakatakse toetama ka kohalike omavalitsuste endi integratsioonipoliitikate väljatöötamist ning kujundamist vastavalt kohalikest oludest lähtudes. Sellest tulenevalt on selleks, et tagada kohalike omavalitsuste piisav kaasatus lõimumisprotsessi tervikuna, vajalik teatav konsultatiivne tase nii poliitikakujundajate kui ka integratsiooni reaalselt läbiviivate institutsioonide vahel – nii piisava tagasiside kui ka ligipääsuga poliitikakujundamisele näol.