Balti Uuringute Instituut koos Tartu Regiooni Energiaagentuuri ja OÜ Tepsliga viis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel läbi uuringu, et analüüsida REKK 2030 meetmete ning energia- ja kliimapoliitika eesmärkide täitmist toetavate meetmete rakendatavust kohalikes omavalitsustes ja kohalike omavalitsuste võrdlusena. 

Analüüsi peamised uurimisküsimused olid:

  • Kuidas teadvustada riigiasutustele ja poliitikutele kohalike omavalitsuste rolli olulisust vajaliku riikliku toe tagamiseks kohalikele omavalitsustele Eesti energia- ja kliimapoliitika eesmärkide täitmisel?
  • Kuidas suurendada kohalike omavalitsuste panust REKK 2030 eesmärkide täitmisse ja meetmete elluviimisesse ning luua vastav perioodiline seire (tagasiside süsteem)?
  • Kuidas tagada energiakasutusega seonduv efektiivne infovahetus (riigi- ja kohalike omavalitsuste, teadusarendusasutuse ja seonduvate sektorite vahel) ning koostöö?
  • Kuidas kohalike omavalitsuste strateegilistes dokumentides (sh arengukavad ja planeeringud) arvestada tulevikuvajadusi ja REKK 2030 meetmete rakendamiseks vajalikke tegevusi ja ressursse avalikus- ja erasektoris, sh taastuvenergiaallikate kasutuse potentsiaali sektorite põhiselt?

IBS viis uuringu raames läbi elektroonilise küsitluse omavalitsuste esindajate seas ning aitas ette valmistada ja osales intervjuudel omavalitsustega. Kogutud sisendi ja muude taustamaterjalide analüüsi põhjal hindas IBS omavalitsuste pädevusi ja koolitusvajadusi seoses energiasäästu saavutamise ning taastuvenergia rakendamisega.