Kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste analüüs kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks

Balti Uuringute Instituut koos Tartu Regiooni Energiaagentuuri ja OÜ Tepsliga viis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel läbi uuringu, et analüüsida REKK 2030 meetmete ning energia- ja kliimapoliitika eesmärkide täitmist toetavate meetmete rakendatavust kohalikes omavalitsustes ja kohalike omavalitsuste võrdlusena. 

Analüüsi peamised uurimisküsimused olid:

IBS viis uuringu raames läbi elektroonilise küsitluse omavalitsuste esindajate seas ning aitas ette valmistada ja osales intervjuudel omavalitsustega. Kogutud sisendi ja muude taustamaterjalide analüüsi põhjal hindas IBS omavalitsuste pädevusi ja koolitusvajadusi seoses energiasäästu saavutamise ning taastuvenergia rakendamisega.