Kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste analüüs kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks

Balti Uuringute Instituut koos Tartu Regiooni Energiaagentuuri ja OÜ Tepsliga viis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel läbi uuringu, et analüüsida REKK 2030 meetmete ning energia- ja kliimapoliitika eesmärkide täitmist toetavate meetmete rakendatavust kohalikes omavalitsustes ja kohalike omavalitsuste võrdlusena.

Uuring viidi läbi kolmes tööetapis:

I etapp – energiamajanduse analüüs kohalike omavalitsuste vajaduste, võimaluste ja võimaliku panuse hindamiseks;
II etapp – eelmises etapis leitud kuni kümne suurima ja kolme väiksema energiatarbimisega kohalikes omavalitsustes energia- ja kliimapoliitika meetmete rakendatavuse hindamine;
III etapp – ettepanekud ja soovitused kõigi kohalike omavalitsuste panuse efektiivsemaks rakendamiseks ja olulisuse teadvustamiseks energia- ja kliimapoliitika eesmärkide täitmisel, sh seirel.

Iga etapp lõppes vaheraportiga ja kogu töö tervikuna lõppraportiga.