Noorte sotsiaalne tõrjutus Euroopas: kumulatiivne halvemus, toimetulekustrateegiad ja tõhusad poliitikad (EXCEPT)

EXCEPT-i  projekti eesmärk on anda mitmekülgne pilt sellest, kuidas noorte tööturu haavatavus mõjutab nende sotsiaalse tõrjutuse riski Euroopas. Noorte tõrjutuse objektiivseid ja subjektiivseid tahke analüüsitakse dünaamilisest mitmemõõtmelisest vaatest, et teha kindlaks kumuleeruvate halvemuste omavahelised seosed, võimalikud riskid ning tasakaalustavad mehhanismid.

Kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid meetodeid kombineerides uuritakse noorte tööturu ebakindluse mõju vaesusriskile ja materiaalsele ilmajäetusele, samuti subjektiivsele heaolule ja tervisele ning võimalusele vanemate kodust lahkuda ehk iseseisvuda.