Noortegarantii tugisüsteemi rakendamise mõju ja tulemuslikkuse analüüs

Eesti tööturul valitsevas kvalifitseeritud tööjõu puuduses on oluline, et iga noor inimene leiaks rakenduse kas tööturul või täiendaks oma kvalifikatsiooni edasiõppimisega. Mitteaktiivsete noorte kõrvalejäämine hariduse omandamisest ja tööturult on tuleviku seisukohalt tõsine probleem, sest suurendab nende riski jääda pikaajaliselt töötuks või sotsiaalselt tõrjutuks, sattuda vaesusesse ja saada madalamat töötasu.  

Mitteaktiivsete noorte vajalike teenusteni mittejõudmise probleemi lahendamiseks töötas Sotsiaalministeerium 2017. aastal välja noortegarantii tugisüsteemi (NGTS), mille eesmärk on selgitada välja noored, kes riiklike andmeregistrite alusel ei tööta ja ei õpi (NEET noored) ning võivad vajada ebasoodsast olukorrast väljumiseks kohalike omavalitsuste tuge. 

NGTS on tööriist kohalikule omavalitsusele, mis võimaldab saada teada enda piirkonna mitteõppivatest ja mittetöötavatest noortest ning pakkuda neile vajadusel tuge haridusteele naasmiseks ja tööturule jõudmiseks.  

Balti Uuringute Instituut (IBS) analüüsib koostöös LevelLab OÜ-ga Sotsiaalministeeriumile Noortegarantii tugisüsteemi rakendamise mõju ja tulemuslikkust. Eesmärk on hinnata, kui hästi NGTS aitab kaasa 16–26-aastaste mitteaktiivsete noorte tööturul osalemisele ja tööalaste konkurentsivõime suurendamisele. Täpsemalt vaadatakse rakendamise mõju ja tulemuslikkust, sh süsteemi toimivust ja kitsaskohti. 

NGTS hindamisel toetutakse kvantitatiivsetele andmetele tugisüsteemi raames kaardistatud ja selles osalenud noorte kohta. Lisaks kogutakse infot intervjuude ja fookusgruppidega erinevatelt tugisüsteemi rakendamisega seotud osapooltelt (tugisüsteemi kasutanud KOV juhtumikorraldajad, KOV-i poliitikakujundajad, KOV-i sisesed ja välised koostööpartnerid: koolid, Töötukassa jne), aga ka tugisüsteemis osalenud noortelt. 

Uuringu tulemusena antakse hinnang, milline on noortegarantii tugisüsteemi rakendamise perioodi arvesse võttes selle asjakohasus, tulemuslikkus, kulutõhusus ja jätkusuutlikus ning tehakse ettepanekud NGTS-i parendamiseks, noortevaldkonna poliitika kujundamiseks ja NGTS-i jätkamiseks. Hinnangust saab Sotsiaalministeeriumi tööhõive osakond lähtuda NGTS edasise arenduse ja tegevuste planeerimisel.