Noortegarantii tugisüsteemi rakendamise mõju ja tulemuslikkuse analüüs

Noortegarantii tugisüsteem (NGTS) on KOV-i tööriist, mille eesmärk on kaardistada mitteõppivad ja töötavad noored (NEET-noored) ning pakkuda neile sihistatud tuge eelkõige haridustee jätkamiseks ja/või tööle suundumiseks. NGTS-i eesmärk on vältida sotsiaalsüsteemi ülekoormust ja sellest tulenevaid võimalikke sotsiaalseid või struktuurseid probleeme. 

Uuringu eesmärk oli anda hinnang NGTS-i rakendamise asjakohasusele, mõjule ja tulemuslikkusele, kulutõhususele ning jätkusuutlikkusele. Selgus, et üldjoontes on NGTS tulemuslik ning selle rakendamine koos tugimeetmetega on aidanud noortel oluliselt paremini tööle ja/või õppima suunduda. Uuringuga kinnitati, et haridustee jätkamise ja tööturule suundumise toetamisel on suur roll aktiivsetel tööturumeetmetel, võrgustikutööl, personaalsel nõustamisel ning ennetusel. Sellest tulenevalt – ja arvestades noorte madalat informeeritust – toetab NGTS koosmõjus teiste teenustega otseselt NEET-noorte olukorra leevendamist Eestis. 

NGTS aitab kaasa mitteaktiivsete noorte tööturul osalemisele ja/või haridustee jätkamisele, sest suurendab abi vajavate noorteni jõudmise tõenäosust, võimaldab noorte ennetavat toetamist ja annab juhtumikorralduse mudelina suunised noorte toetamiseks. Rõhk on noorte isiklikel vajadustel ja võimalustel ning noore toetamisel koostöös teiste sarnaste teenuste pakkujatega.Lõpparuandes toome välja ka mitu aspekti, millele rohkem tähelepanu pöörates saaks NGTS-i rakendamine ja noorte toetamine olla veelgi tulemuslikum ning tõhusam. Üks nendest on, et ühendust võetakse liiga väikse hulga võimalike abivajavate noortega. Lisaks selgus, et kuna Sotsiaalministeeriumi toetus hoiab NGTS-i töös, siis selle rakendamisega jätkamine vähemalt lähitulevikus eeldab riikliku rahastuse püsimist ja keskset koordineerimist Sotsiaalministeeriumist. NGTS-i aitavad järjepidevalt ja tõhusamalt rakendada sealjuures aga näiteks teadlikkuse kasv, noortega tegelejate suurem väärtustamine ja tugevate koostöövõrgustike olemasolu. Järjepidev seiretes osalemine ja noorte toetamine muudab NGTS-i rakendamise efektiivsemaks ja kulutõhusamaks.