Šveitsi Vabaühenduste Fondi (2011-2015) mõjuanalüüs

Balti Uuringute Instituut viis SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital tellimusel 2015. aastal läbi Šveitsi Vabaühenduste Fondi (SVÜF) hindamise.

Mõjuanalüüsi eesmärk oli hinnata, mil määral vastasid SVÜF-i toel aastatel 2011-2015 ellu viidud avalike teenuste osutamise äriplaanide tegevused püstitatud eesmärkidele, milline on meetme tulemuslikkus ja mõju ning toetatud tegevuste jätkusuutlikkus. Hindamine vaatles fondi toel ellu viidud 62 teenuste arendamise projekti. Hindamisse kaasati fondi rakendajaid, fondi elluviimisega seotud riigiasutuste esindajaid, projektide elluviijaid, valdkonna eksperte, projektides osalenud partnereid ning toetust taotlenud, kuid seda mitte saanud vabaühendusi.

SVÜF on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali 2011-2015 aastal ellu viidud meede, millega toetati vabaühenduste ja avaliku sektori koostöös osutatavate sotsiaalteenuste ning sotsiaalseid probleeme ennetavate ja sotsiaalteenuste vajadust vähendavate teenuste arendamist. SVÜF-i alaeesmärgiks oli tugevdada koostööd kolmanda ja avaliku sektori vahel, parandada avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning panustada sotsiaalse sidususe suurendamisse ja tervisliku elukeskkonna loomisse.