Šveitsi Vabaühenduste Fondi (2011-2015) mõjuanalüüs

2015. aastal viidi läbi Šveitsi Vabaühenduste Fondi hindamine, milles analüüsiti, mil määral vastasid SVÜF-i toel aastatel 2011-2015 ellu viidud avalike teenuste osutamise äriplaanide tegevused püstitatud eesmärkidele, milline on meetme tulemuslikkus ja mõju ning toetatud tegevuste jätkusuutlikkus.

Hindamine vaatles fondi toel ellu viidud 62 teenuste arendamise projekti. Hindamisse kaasati fondi rakendajaid, fondi elluviimisega seotud riigiasutuste esindajaid, projektide elluviijaid, valdkonna eksperte, projektides osalenud partnereid ning toetust taotlenud, kuid seda mitte saanud vabaühendusi.

Analüüsi tulemused näitavad, et SVÜF on 4,5 aasta jooksul andnud Eestis olulise panuse avaliku ja kolmanda sektori koostöö arendamisse avalike teenuste osutamisel ning on aidanud täita sektoritevahelises koostöös valitsenud tühimikku. Samuti näitab analüüs, et meetme rakendamine ja projektide tegevused olid asjakohased ning meetme tulemused ja potentsiaalsed mõjud valdkonna arengusse vastasid seatud eesmärkidele. Oluliste probleemkohtadena toob analüüs esile toetuste abil arendatud teenuste turundamise nõrkuse ning jätkuva vajaduse tõsta teadlikkust sektoritevahelise koostöö võimalustest ja viisidest, seda eelkõige omavalitsuste seas.

Eelnevast tulenevalt tasub innovaatiliste teenuste tekke toetamiseks ja sihtrühmade vajadustele vastamiseks kaaluda lähitulevikus sarnaste toetusskeemide rakendamist, mis ei sea kitsaid piire toetatavatele tegevustele ning mis võimaldavad sihtrühmade vajadustele kompleksselt läheneda. On tõenäoline, et SVÜF-i kogemusega sarnased edukad ja valdavas enamuses jätkusuutlikud näited ei teki lähitulevikus veel ilma väliste toetusteta, mistõttu on oluline leida võimalusi, kuidas jätkata SVÜF-iga loodud vabaühenduste ja avaliku sektori koostöökogemust avalike teenuste pakkumisel.

SVÜF on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali 2011.-2015. aastal ellu viidud meede, millega toetati vabaühenduste ja avaliku sektori koostöös osutatavate sotsiaalteenuste ning sotsiaalseid probleeme ennetavate ja sotsiaalteenuste vajadust vähendavate teenuste arendamist. SVÜF-i alaeesmärgiks oli tugevdada koostööd kolmanda ja avaliku sektori vahel, parandada avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning panustada sotsiaalse sidususe suurendamisse ja tervisliku elukeskkonna loomisse.