VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendamise vahehindamine

Balti Uuringute Instituut viib Tervise Arengu Instituudi (TAI) tellimusel läbi uuringu “VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendamise vahehindamine”. Käesoleva töö eesmärgiks on teostada VEPA KOM metoodika Eestis rakendamise vahehindamine, mille raames antakse eksperthinnang sellele, kuidas on tegevused esimeste rakendamise aastate jooksul käivitunud ning kas ja millisel moel tuleks tegevusi ja süsteeme muuta. Vahehindamise tulemusel soovitakse saada praktikas rakendatavaid ettepanekuid, kuidas metoodika üle-eestilist kasutamist ja pidevat laienemist süsteemi tasandil kõige tõhusamalt korraldada.

Hankija soovib, et vahehindamine tooks välja, kas tegevuste elluviimise protsessid aitavad parimal võimalikul viisil kaasa eesmärkide saavutamisele ning on asjakohased ja jätkusuutlikud.

Vahehindamise käigus on vajalik kaardistada esinevaid kitsaskohti elluviijate erinevatel tasanditel (TAI, VEPA mentorid, koolid), tuua välja puudu olevad praktikad, mida arendada ning ebavajalikud praktikad, millest võib loobuda. Samuti soovitakse vahehindamise toel hinnata institutsionaalset valmisolekut metoodika tõhusaks ja kvaliteetseks rakendamiseks ning planeeritud mahus (220 klassi ja 4500 õpilast) laienemiseks kuni aastani 2021.

Vahehindamine keskendub VEPA metoodika rakendamisele kahel viimasel õppeaastal (2015/2016 ja 2016/2017), mil tegevus on toimunud ESF-i rahastamisel ning kaasab vähemalt järgnevaid osapooli:

  • õpetajad ja koolid (koolijuhid), kes metoodikat igapäevaselt kasutavad;
  • mentorid, kes õpetajaid rakendamisel toetavad;
  • TAI, kes tegevusi üle-eestiliselt koordineerib.

Vastavalt tegevuse rakendamise programmile ning KOM metoodika põhialustele on VEPA metoodika rakendamise pikemaajalised eesmärgid ennetada noorte käitumisprobleeme ja õppeedukuse langemist.