Võrdne kohtlemine Eestis: mõjude hindamine, teadlikkus ja poliitikasoovitused

Võrdne kohtlemine on kaasaegse liberaalse demokraatliku ühiskonna üheks nurgakiviks ning iga Euroopa Liidu kodaniku põhiõigus. Projekti eesmärgiks on analüüsida võrdse kohtlemise edendamise olukorda tööturul ning teadlikkust Eesti ühiskonnas. Projekti sihtrühmaks on Euroopa kolmandate riikide kodanikud ja määratlemata kodakondsusega inimesed. Lisaks otsesele sihtrühmale on projekti tegevused suunatud ka lisasihtrühmadele: ettevõtete juhid ja personalijuhid; venekeelne ja eestikeelne meedia, poliitikakujundajad riiklikul (ministeeriumi) ja kohalikul tasandil, kodanikeühendused, eksperdid ja analüütikud, sh teadlased.

Projekt koosneb kolmest osast. Esiteks viiakse läbi mõjude hindamine võrdse kohtlemise edendamise ja teadlikkuse suurendamise projektide vallas ning teiste riikide headest praktikatest seoses võrdse kohtlemisega tööturul. Järgnevalt viiakse läbi võrdse kohtlemise seaduse retseptsiooni uuring Eesti ühiskonnas, mille raames viiakse läbi kvantitatiivne küsitlus ja kvalitatiivne uuring ning lõpuks formuleeritakse põhjalikud ettepanekud tegevuste jätkamiseks uuel programmiperioodil ning poliitikameetmete rakendamiseks uues lõimumiskavas.

Teostajad: Balti Uuringute Instituut ja Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut (RASI)

Screen Shot 2015-10-27 at 20.41.29