Noortekohtumiste programmi mõju uuring

Balti Uuringute Instituut (IBS) teeb SA Archimedese noorteagentuuri (SANA) tellimusel Noortekohtumiste programmi mõju uuringut. Uuringul on kolm peamist eesmärki.

Esiteks hinnatakse programmi eesmärke ja mõju, selgitamaks välja, kuivõrd hästi aitab see kaasa väljatöötamisel oleva lõimumisvaldkonna arengukava Lõimuv Eesti 2030 põhieesmärkide saavutamisele ning Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 läbivate põhimõtete ja eesmärkide saavutamisele. 

Teiseks analüüsitakse, kuidas mõjutab programmis osalemine noorte avatud ja sallivate hoiakute kujunemist ja püsivamate positiivsete kontaktide tekkimist Eestis elavate rahvusgruppide vahel.

Kolmandaks hinnatakse, kuidas töötab Noortekohtumiste programm mitteformaalse hariduse tööriistana ja kuidas soodustab mitteformaalset õpet. Seejuures tahetakse teada saada, mil moel on programmis osalemise kogemus mõjutanud noortejuhtide ehk noorsootöötajate ja teiste haridustöötajate pädevusi ja hoiakuid.

Uuringus analüüsitakse programmi dokumente, tehakse intervjuusid programmiga seotud isikute, eelkõige aga noortejuhtidega, ning analüüsitakse põhjalikumalt 2017. aastal valminud piloot-aasta mõju uuringu jaoks kogutud tagasisidet programmi kohta.