Rändestatistika kogumise, korrastamise ja esitamise metodoloogia väljatöötamine

Balti Uuringute Instituut (IBS) ja Sisekaitseakadeemia Täiendusõppe keskus (SKA) viivad ühiselt läbi lühiuuringu rändestatistika esitamise, korrastamise ja metodoloogia väljatöötamiseks.

Töö eesmärgiks on kaardistada ja esitada Eestisse viimase 5-10 aasta jooksul sisserännanud kolmandate riikide kodanikud erinevate rändeliikide ja tunnuste lõikes (s.o. kodakondsus, sugu, rände/elamisloa liik, vanusegrupp, töökoht, õppeasutus, haridus jmt) ning Eestisse elama asunud Euroopa Liidu kodanikud eri tunnuste lõikes (kodakondsus, sugu, vanus). Samuti analüüsitakse isikute liikumist elamisloa aluste lõikes (näiteks, milliseid mustreid võib täheldada isikute liikumisel elamisloast õppimiseks elamisloasse töötamiseks jmt). Lisaks töötatakse ning pakutakse välja metoodika, millega on võimalik sisserändega seotud andmed parimal ning kiireimal moel andmekogudest pärida, puhastada ning lõppkasutajale esitada.