Open Forums on Integration: Report on Recommendations by Third-Country Nationals regarding Estonia’s Integration Policy

Aruanne tutvustab 2013. aasta alguses toimunud suuremahulise mittekodanike kaasamisprotsessi tulemusi. Aruandesse on koondatud ettepanekud, mida arutelude käigus tegi ligi 170 Eestis elavat teiste riikide kodanikku ja määratlemata kodakondsusega elanikku. 25 erineva riigi kodaniku esitatud ettepanekud katavad teemavaldkondi nagu tööhõive, haridus, avalike teenuste kättesaadavus, kogukonnas ja otsustusprotsessides osalemine, kultuuriline mitmekesisus ja eesti keele õpe. Lõimumisarutelude eesmärk oli Eestis elavaid välisriigi kodanikke kaasata otsustusprotsessidesse ning koguda neilt ettepanekuid riikliku arengukava Lõimuv Eesti 2020 ja selle rakendusplaani koostamisse.