Euroopa kolmandate riikide kodanike lõimumisarutelude aruanne

Aruanne tutvustab 2013. aasta alguses toimunud suuremahulise mittekodanike kaasamisprotsessi ehk lõimumisarutelude tulemusi. Aruandesse on koondatud ettepanekud, mida arutelude käigus tegi ligi 170 Eestis elavat teiste riikide kodanikku ja määratlemata kodakondsusega elanikku. 25. erineva riigi kodaniku esitatud ettepanekud katavad teemavaldkondi nagu tööhõive, haridus, avalike teenuste kättesaadavus, kogukonnas ja otsustusprotsessides osalemine, kultuuriline mitmekesisus ja eesti keele õpe. Lõimumisarutelude eesmärk oli Eestis elavaid välisriigi kodanikke kaasata otsustusprotsessidesse ning koguda neilt ettepanekuid riikliku arengukava Lõimuv Eesti 2020 ja selle rakendusplaani koostamisse.

Lõimumisarutelud toimusid Narvas, Kohtla-Järvel, Tallinnas ja Tartus märtsis ja aprillis 2013. Neil osales ligikaudu 130 Eestis elamisloaga elavat täisealist inimest, kellel ei ole Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsust või kellel on määratlemata kodakondsus. Venekeelsetel aruteludel (Narvas, Kohtla-Järvel ja kahel Tallinnas) osales enam Eestis pikka aega elanud inimesi, seevastu ingliskeelsetel (Tartu ja Tallinna) aruteludel rohkem uussisserännanuid, kes on Eestisse elama asunud viimase viie aasta jooksul.

Osalejad said avaldada arvamust seitsmel teemal:

  1. lõimumisprobleemid tööturul,
  2. hariduses,
  3. avalike teenuste ja
  4. olulise info kättesaadavus,
  5. kogukond
  6. osalus otsustusprotsessides,
  7. Eesti ühiskonna kultuuriline mitmekesisus.


Käesolev aruanne on mõeldud peaasjalikult lähtekohaks arengukava „Lõimuv Eesti 2020” (esmajoones rakenduskava) koostamise protsessis ning kasutamiseks nii rakendusasutustele kui ka kõigile teistele seotud osapooltele. Kuna lõimumisvaldkonna eesmärk on sidus Eesti ühiskond ja veel mittelõimunud elanike lõimumise toetamine ning lõimumine puudutab mitut poliitikavaldkonda, on ettepanekud sihitud eri valdkondade poliitikakujundajatele. Ent see aruanne on mõeldud ka Euroopa Liidu kolmandate riikide kodanikele ja määratlemata kodakondsusega inimestele ning aruteludel osalenutele, et täiendada lõimumisaruteludel saadud esmakokkupuuteid poliitikakujundamise protsessis osalemisega. Osalejate ettepanekud on süstematiseeritud ning neile on lisatud analüütikute ettepanekud, taustaselgitused ja kommentaarid. Lisaks antakse publikatsioonis edasi ühe kaasamismeetodi rakendamise kogemus, mis loodetavasti aitab edendada kaasamispraktikat ja innustab kaasama ka esmapilgul raskesti kättesaadavaid elanikerühmi.