All posts by: Kristjan Kaldur

 

Kristjan Kaldur

  programmijuht
   
E-mail kristjan@ibs.ee
Phone +372 699 9483
   
 

Kristjan on Balti Uuringute Instituudis töötanud alates 2007. aastast. Kristjani peamiseks töö- ning huvivaldkonnaks on ränne ja lõimumine. Lisaks sellele tunneb ta suurt huvi teemade vastu mis puudutavad infoühiskonda ja andmestunud maailma.

Kristjan on pärit Jõhvist, lõpetanud matemaatika eriklassi Hugo Treffneri Gümnaasiumis, magistriõpingud Tartu Ülikoolis võrdleva poliitika erialal, ning on stuudiumi jooksul ennast täiendanud erinevate pikemaajaliste stipendiumite raames Saksamaa ja Gruusia ülikoolides.

Kristjan omandab doktorikraadi Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudis ning juhendab seal ka BA ja MA tudengeid natsionalismi, etnopoliitika ja rändeteemadel.

Eesti Teadusinfosüsteem ; Google Scholar

   
2021 - 2022 Teaduse tippkeskuste meetme hindamine
2021 Uuring “Loomevaldkondade kestlikkus”
2021 - 2022 Tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA) tulemuslikkuse ja mõju hindamine
2020 - 2021 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2020
2020 - 2021 Eesti väliskogukondade ja diasporaaliikmete uuring
2020 Eesti keele õppe vajaduste uuring
2020 - 2022 Kraadiõppuritest kolmandatest riikidest välistudengitele Eesti tööturu võimaluste tutvustamise koolitused ja ühisüritused
2020 Noortegarantii tugisüsteemi rakendamise mõju ja tulemuslikkuse analüüs
2019 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooringu kontseptsiooni, metoodika ja korralduse uuring
2018 Mitmekultuurilise hariduse valdkonna kaardistamine
2019 Demokraatiaseminarid
2019 Uussisserändajate Eestis kohanemise analüüs
2018 - 2019 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014 – 2020 vahehindamine
2018 - 2019 Vabatahtlikus tegevuses osalemise uuring 2018
2018 - 2019 Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste kaardistamine ja analüüs
2018 INSA sotsiaalkampaania “Karjäär Eestis” ja audiovisuaalprogrammi “Meie Eestid” hindamine
2017 Mitte-eestlaste sihtrühmale tööturuteenuste osutamise analüüs
2017 Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis ja hariduspoliitikas
2017 - 2018 Sisserändajate lõimumise toetamine tööturul (MIGRASCOPE)
2017 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2017
2016 - 2017 Eesti keeleseisund
2016 Rändestatistika kogumise, korrastamise ja esitamise metodoloogia väljatöötamine
2016 Eesti tööturu rahvusliku ja keelelise jaotuse analüüs
2016 - 2017 Parimad praktikad kolmandate riikide kodanike lõimimiseks kohalikesse omavalitsustesse
2016 Infotehnoloogiliste võimaluste rakendamine noorsootöös
2016 - 2018 Developing Directive-compatible practices for the identification, assessment and referral of victims
2016 Üksikvanem ja tema huvide kaitse – ühiskonna nõrgema osa vaesuse vähendamine
2015 - 2017 Noorte vaba liikumine Euroopa Liidus: barjäärid ja takistused
2013 - 2014 Uussisserändajad ja nende kohanemine Eestis: valikud ja poliitikaettepanekud tervikliku ja jätkusuutliku süsteemi kujundamiseks
2013 Varjupaigataotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saajatele pakutavate tugiteenuste hindamine
2012 - 2013 Lõimumisarutelud: kaardistame kolmandate riikide kodanike sisendit lõimumiskavasse
2012 - 2013 Võrdne kohtlemine Eestis: mõjude hindamine, teadlikkus ja poliitikasoovitused
2012 - 2013 Eesti metsa- ja puidutööstuse sektoruuring
2012 - 2013 E-teenuste kasutamise tulemuslikkuse ja mõju hindamine
2012 Euroopa Pagulasfondi, Euroopa Tagasipöördumisfondi ning Välispiirifondi tulemuste ja mõju hindamine
2012 Noorte kodanike paneel: Poliitika on lahe!
2012 Kristjan Jaagu stipendiumite tulemuslikkuse hindamine
2012 - 2013 Migration as a Part of a Policy for Increased Competitiveness
2011 - 2018 Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti uurimisvõrgustikus osalemine
2011 Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikute hetkeolukord ning integreeritus Eesti ühiskonda
2012 Lõimumisalane valimisdebatt 2011
2010 - 2011 Kolmandate riikide kodanike poliitiline osalus kolmes EL riigis
2010 - 2011 Eestis erivajadustega varjupaigataotlejatele pakutavate teenuste võrdlus Euroopa Liidu õigusaktides sätestatu ning teiste liikmesriikide praktikatega
2009 - 2012 Ettevõtetele suunatud e-valitsemise lahenduste arendamine
2010 - 2017 Euroopa Liidu integratsioonialase portaali haldamine
2010 Kodanikeühenduste toetusvõimaluste fondide andmebaasi väljatöötamine
2009 - 2010 Struktuurivahendite valikukriteeriumite hindamine
2009 - 2010 Kohalike omavalitsuste rolli määratlemine valdkondliku arengukava ”Eesti Lõimumiskava 2008-2013” tegevuste elluviimisel
2008 - 2011 Euroopa kogukonna äärealadel: noored täiskasvanud immigrandid seitsmes Euroopa riigis
2007 - 2008 Riikliku integratsiooniprogrammi 2008-2013 väljatöötamine
2006 - 2008 Benchmarking and foresight for regions of Europe