Kristjan Jaagu programmi välishindamine


Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm (edaspidi KJ) on riiklik programm, mille eesmärk on välislähetuste, välisõpingute ja kraadiõppe ehk õpirännete kaudu tugevdada Eesti kõrgkoolides pakutava hariduse rahvusvahelisust ja suurendada lõpetajate konkurentsivõimet tööturul. Programmi algusest kuni 2020. aastani on stipendiumiga toetatud 3520 õpirännet.

KJ-i välishindamise eesmärk oli saada parem arusaam KJ-i 2011.–2020. aasta tegevuste tulemuslikkusest ja perioodi 2017–2021 tegevuste asjakohasusest programmile seatud eesmärkide valguses. Lisaks sooviti mõista KJ-i kohta ja vajalikkust teiste suuremate õpirände programmide kõrval ning saada soovitusi KJ-i tegevuste jätkamiseks ja õpirände meetmete kujundamiseks tulevikus. Uurimisküsimustele vastuste leidmiseks koguti teavet stipendiaatidelt, negatiivse rahastusotsuse saanutelt, kõrgkoolide esindajatelt, KJ-i nõukogult ja KJ-iga seotud ametnikelt. Peamised kasutatud meetodid olid veebiküsitlus ning personaalsed ja fookusgrupi intervjuud. Küsitlusele vastas 371 stipendiaati ja 74 stipendiumi mittesaanut. 15 personaal- ja fookusgrupi intervjuus osales kokku 45 inimest. Saadud infole tuginedes anti uuringu aruandes ülevaade stipendiumiskeemi eesmärkide, tegevuste ja tingimuste vajadustele vastavusest, toodi välja sihtrühma motivatsioon õpirändeks ning õpirändes osalemise mõju stipendiaadi õpingute jätkamisele, valmidusele töötada rahvusvahelises keskkonnas, osalemisele rahvusvahelistes teadusprojektides ja konkurentsivõimele.

Hindamisest selgus, et programmi eesmärgid ühtivad strateegiliste dokumentide omadega ja toetavad kõrghariduse ees seisvate probleemide lahendamist. Asjakohased on ka toetatavad tegevused ning taotlemise, õpirände ja aruandluse tingimused. KJ nii motiveerib mobiilsusesse minema kui ka mõjutab õpirändele seatud ootusi positiivselt. Uuring näitab, et mobiilsuse toetamine on vajalik ka tulevikus, et saavutada õpirändele seatud strateegiline eesmärk (10% üliõpilastest osaleb õpirändes) ning seeläbi aidata kaasa mh kõrghariduse kvaliteedi kasvule ja teadmiste siirdele. Suurendamaks stipendiumiskeemi tulemuslikkust ja sihtrühma motivatsiooni õpirändes osaleda ning KJ-ist toetust taotleda, toodi siiski välja ka mitmeid soovitusi. Suuremat tähelepanu tuleb pöörata nt KJ-i tingimuste ja võimaluste üheselt mõistetavusele, stipendiumiskeemist teadlikkuse tõstmisele, pikaaegsema õpirände stipendiaatide naasmise toetamisele ja stipendiaatide omavahelisele kogemuste vahetamise toetamisele.

Kokkuvõttes aitab KJ hästi kaasa seatud eesmärkidele – rahvusvahelistumisele ja konkurentsivõime suurendamisele ning peaks tsentraalse skeemina ka edaspidi jätkuma. Küll aga tasub jälgida võimalikke muudatusi teistes õpirände toetusskeemides (nt Erasmus+, Dora Pluss), et programmid vastastikku üksteist täiendaksid.

Aruande lisadega tutvumiseks palume võtta ühendust tellijaga (Harno stipendiumite ja toetuste büroo).