Kõik nikotiinitooted on võrdsed, aga mõned on võrdsemad kui teised

Viimastel aastatel on Eestis tavaliste sigarettide tarvitamine vähenenud. Selle positiivse suundumuse varjupooleks on aga aina kasvav alternatiivsete nikotiinitoodete tarvitamine. Selliseid uusi tooteid – peamiselt e-sigarette ja nikotiinipatju – tarvitavad Tervise Arengu Instituudi (TAI) 2020. aasta „Eesti rahvastiku tervisekäitumise uuringu“ järgi enim just noored. 

Tihtipeale propageerivad alternatiivsete nikotiinitoodete edasimüüjad nende tarvitamist kui parimat viisi tubakast loobuda. Nii on näiteks ühe Eesti alternatiivsete nikotiinitoodete edasimüüja kodulehel lausa erinevaid artikleid, kus tuuakse muu hulgas välja, et e-sigaretid on suitsetamisest loobumiseks nikotiininätsudest ja -plaastritest paremad ning et laste ja teismeliste e-sigarettide tarvitamise suurenemine on müüt. Iseäranis küüniline on viimane väide, kuna see on artiklis viidatud uuringu tulemustele risti vastupidine. Nimelt on uuringus selgelt mainitud, et võrreldes 2014. aastaga on elus vähemalt korra e-sigaretti tarvitanud noorte hulk 2016. aastaks tõusnud 22% pealt 25% peale, samuti on regulaarsete alaealiste tarvitajate arv tõusnud 4% pealt 6% peale. Ka Eestis on TAI 2019. aasta „Eesti koolinoorte uimastite tarvitamise uuringu“ järgi e-sigaretti korduvalt tarvitanud 1% 11-aastastest, 6% 13-aastastest ja 10% 15-aastastest. Kõik see muudab teadmiste kogumise alternatiivsete nikotiinitoodete ja nende tarbimise kohta aina olulisemaks. 


Illustratsiooni autor on Mette Mari Kaljas

Milles on probleem?

Tihti propageeritakse alternatiivseid nikotiinitooteid hea või lausa parima viisina tubakast loobumiseks. Selles osas ei valitse aga teaduslikku konsensust, samuti puuduvad pikaajalised uuringud, mis kinnitaksid alternatiivsete nikotiinitoodete ohutust.

Erinevalt vanemast elanikkonnast on aga paljudel noortel tubakatoodete asemel esimene kokkupuude just alternatiivse nikotiinitootega. Lisaks sellele kipuvad noorte esmatarvitamise kogemused olema positiivsemad kui vanemal elanikkonnal. Kogemuse meeldivust võimendab alternatiivsete nikotiinitoodete puhul ka maitse ja lõhn.

Noorte seas on samuti levinum trend tarvitada erinevaid tubaka- ja nikotiinitooteid läbisegi. Meie uuringust lähtub, et elanikkonna hulgast oli enamus vaid ühe toote tarvitajad (60%), seejuures nooremad vanuserühmad tarvitasid suurema tõenäosusega mitut toodet ja õpilaste küsitluses oli mõlemaid – ühe või kahe toote tarvitajaid – kolmandik. Ka kolme kuni viie erineva toote paralleelselt tarvitamine on noorte seas levinum, mistõttu võib väita, et tubaka- ja nikotiinitooteid tarvitavad noored kalduvad paralleelselt proovima ja tarvitama rohkem erinevaid tooteid kui vanem elanikkond. 

Seadus soodustab nikotiinipatjade kasutamist

Tubakaseaduses on nikotiinipatjade turundus, pakendi- ja müügireeglid võrreldes teiste tubaka- ja nikotiinitoodetega oluliselt lõdvemalt reguleeritud. Selle argument võiks olla tubakast loobumise soodustamine, ent nagu mainitud, nähtub meie uuringu tulemustest, et paljud noored ei alusta viimastel aastatel esmakordset tarvitamist enam sigarettidest, vaid just e-sigarettidest ja nikotiinipatjadest. Selles valguses on äärmiselt pentsik, et nikotiinipatju tõlgendatakse erinevalt paljudest teistest tubaka- ja nikotiinitoodetest tubakaseaduses tubakatootega seonduvaks tooteks, mitte tubakatooteks endaks või erilist sorti tubakatooteks, nagu on näiteks e-sigaretid. Seonduvad tooted on tubakatootega sarnaselt kasutatavad tooted, millega imiteeritakse tubakatoodete tarbimist, ja tooted, mida kasutatakse tubakatoodete asendamiseks, sealhulgas elektrooniline sigaret, taimsed suitsetatavad tooted, erinevad materjalid vesipiibutubaka asendamiseks ja tubakavaba huuletubakas, sõltumata nende toodete nikotiinisisaldusest). Just sellest seaduse definitsioonist tulenebki võimalus müüa Eesti õigusruumis nikotiinipatju palju lõdvemate reeglite järgi ja tihti noortele suunatult.

Mis muudab nikotiinipadjad teistest nikotiinitoodetest võrdsemaks?

Esitame järgnevalt mõned näited nikotiinipatjade müügist ja turundusest, mis oleksid paljude teiste tubaka- ja nikotiinitoodete puhul mõeldamatud. Nikotiinipatjade brändinimed on erinevalt näiteks sigaretifirmadest oluliselt enam noortele suunatud. Näidetena võib välja tuua brändinimetused ACE, Killa, Rämmar ja Blow. Samuti on kujundus oluliselt enam noortele suunatud. Nii on näiteks brändi Pablo nikotiinipatjade karbil pilt kurikuulsast Pablo Escobarist. Lisaks võib rahvuslikumalt meelestatud tarvitaja soetada endale brändi TUPS nikotiinipadjad, mille karpi kaunistab Eesti rahvusmuster. Seda arvesse võttes tasuks kaaluda nikotiinipatjade puhul standardiseeritud pakendi nõuet. Ehk võiks nikotiinipatjade pakendil olla sarnaselt sigaretipakkidele ka mõni hoiatav pilt.

Nikotiinipatjade pakenditele kehtib aga veel mõningaid lõdvemaid reegleid. Tubakaseaduse järgi ei tohi tubakatoote pakendi märgistus sisaldada teavet ega kasutada ühtegi teksti või kujutist, mis annab teavet tubakatoote nikotiini-, tõrva- või vingugaasisisalduse kohta. Nikotiinipatjade karpidel on aga info nikotiinisisalduse kohta kirjas vahel lausa mitmel viisil. Üldiselt asub karpide tagumisel poolel silt, kus on kirjas täpne nikotiinisisaldus nii grammi kui padja kohta. Tihti on ka karpide esikaanel märgitud toote kangus viiepalliskaalal.

Samuti ei tohi tubakatoote pakendi märgistus sisaldada teavet ega kasutada ühtegi teksti või kujutist, mis loob eksitavalt mulje, et sellel on ergutav, jõudu andev, raviv, noorendav, looduslik või orgaaniline omadus või muu positiivne mõju tervisele või elustiilile. Samuti ei tohi tubakatoote pakendi märgistus osutada maitsele, lõhnale, maitse- või lõhnaainele või muule lisaainele või selle puudumisele. Nikotiinipatjade puhul pole aga selline tootemargi kujundamine keelatud. Seetõttu saab näiteks bränd ACE müüa toodet ACE Guarana, mis rikuks tubakatoodete puhul mõlemat eespool mainitud nõuet (nimelt seostatakse guaraana kurnatuse maandamise, energiataseme tõstmise ning õppimisvõime ja mälu parandamisega; seetõttu kasutatakse guaraanat sagedasti ka näiteks energiajookide tootenimetustes). 

Lisaks pakendireeglitele kehtivad nikotiinipatjadele ka müügiedenduse osas tunduvalt lõdvemad piirangud. Tubakaseadus (paragrahv 26 lõige 1 punktid 1 ja 2) näeb ette, et tubakatoote või tubakatootega seonduva toote müügi suurendamiseks on keelatud järgmine tegevus:

1) Kauba või teenuse müügiks pakkumisel, müügil või muu tegevuse tulemusena tubakatoote või tubakatootega seonduva toote tasuta või sigarettide maksimaalsest võimalikust jaemüügihinnast oluliselt madalama hinnaga saamise võimaldamine, samuti võidu, auhinna või muu hüvena;

2) Tubakatoote või tubakatootega seonduva toote müügiks pakkumisel, müügil või muu tegevuse tulemusena kauba või teenuse tasuta või tavapärasest jaemüügihinnast madalama hinnaga saamise võimaldamine, samuti võidu, auhinna või muu hüvena.

Taas on näha, et sigarettidele ja nikotiinipatjadele kehtivad sootuks erinevad reeglid. Konkreetse regulatsiooni puhul on suureks nõrkuseks ka see, kui vabad käed see nikotiinipatjade edasimüüjatele jätab. Praktikas on näha, et edasimüüjad leiavad kavalaid viise, kuidas nikotiinipatjadele endiselt sooduskampaaniaid korraldada. Erinevates nikotiinipatjadega kauplevates poodides ja kioskites on viimastel aastatel korduvalt toimunud kampaaniad, mille käigus saab kahe toote ostmisel need tavapärasest soodsama hinnaga. Postituse kirjutamise ajal viib üks alternatiivsete nikotiinitoodete pood läbi kampaaniat, mille käigus saab klient konkreetseid nikotiinipatju soetades teise karbi tasuta kaasa. Veel pakuvad mitmed sellised poed kliendikaardi võimalust, mis tagab kliendile soodsamad hinnad. Tubakaseaduse müügiedenduse paragrahvi laia tõlgendusruumiga sõnastuse tõttu on kohati raske hinnatagi, kas edasimüüjad rikuvad neile seatud (niigi lõtvu) reegleid või mitte.

Kokkuvõte

Nagu näha, leidub hetkel Eestis alternatiivsete nikotiinitoodete (eeskätt nikotiinipatjade) puhul mitmeid müügi ja turundusega seotud õiguslünki. Nende tekkimise aluseks on olnud (varjatud) eeldus, et alternatiivsed nikotiinitooted on tavapäraste tubakatoodete ohutumad alternatiivid. Ometi puuduvad alternatiivsete nikotiinitoodete ohutuse osas vajalikud pikaajalised uuringud. Samuti pole teaduslikku konsensust selle osas, kas need aitavad inimestel tavapärastest tubakatoodetest loobuda. Meie uuringu põhjal on ka näha, et aina enam alustavad noored tubakatoodete asemel hoopis alternatiivsetest nikotiinitoodetest. Seepärast on edaspidi selle valdkonna reguleerimisega kokku puutuvatel inimestel oluline enda käest küsida, kas mõned nikotiinitooted peaksid ikka olema võrdsemad kui teised.

Loe rohkem värskest uuringust!