Tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamise uuring

Eestis on levinuimad tubaka- ja nikotiinitooted sigaretid, e-sigaretid (sh ühekordsed ja nikotiinivabad), nikotiinipadjad, huuletubakas ja kuumutatav tubakas. Selles uuringus keskenduti kolmele Eestis kõige rohkem tarbitavale tootele: tava- ja e-sigarettidele ning nikotiinipatjadele. Tavasigarettide tarvitamine on küll vähenenud, kuid uute, alternatiivsete tubaka- ja nikotiinitoodete (nt e-sigaretid) tarvitamine on sagenenud.

Ehkki tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamise kohta on Eestis tehtud palju uuringuid, ei ole varem vaadeldud nende tarvitamist nii põhjalikult ja süvitsi. Et mõista paremini just noorte seas üha menukamaks muutuvate alternatiivsete nikotiinitoodete tarvitamist, anti siinses uuringus ülevaade sellest, millised need tooted on, kui palju ja miks neid Eestis tarvitatakse, kust neid saadakse ning millised on nende tarvitamisega seotud hoiakud ja uskumused. Samuti kirjeldati ja analüüsiti tarvitajate profiili, sh isiksusejooni, ning seda, mis põhjustel tarvitamisest loobutakse ning millised tegevused võiksid ennetada ja vähendada tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamist. 

Tulemustest selgus, et iga päev või peaaegu iga päev tarvitavad tubaka- ja nikotiinitooteid 23% elanikkonna küsitlusele vastanutest ning 7% õpilaste küsitlusele vastanutest. Elanike seas tarvitatakse kõige rohkem sigarette ja õpilaste seas e-sigarette. Üldpildis on toodete tarvitajaid naiste seas vähem, kusjuures 48% naistest ei ole neid kunagi tarvitanud. 

Sekkumis- ja ennetusmeetmete tüüpidena on mõjusad alkoholi- ja tubakapoliitika tugevdamine, noorte koolikeskkonna parandamine, lapsevanemate vanemlike oskuste ja noorte eluks vajalike oskuste arendamine, meediakampaaniad, töökohapõhine ennetus ning lühisekkumised, näiteks veebirakendused. 

Teiste riikide näitel tuleks tubaka- ja nikotiinitoodete reguleerimisel rakendada terviklikku lähenemist ning kooskõlastada erinevate toodete õigusnorme. Toodete eraldi reguleerimisel on suurem tõenäosus innustada risttarvitamist või üleminekut teisele tootele. Veel on tähtis kehtestada tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamise vähendamiseks piiranguid, mis suudavad käia kaasas toodete arenduse ja kättesaadavusega. Sekkumis- ja ennetusmeetmete mõju tulemused on varieeruvad ning sõltuvad iga meetme eesmärgist ja sihtrühmast.