Tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamise uuring

Suitsetamine on Eestis jätkuvalt oluliseks rahvatervise probleemiks. 16–24aastastest Eestis elanikest  suitsetab ligi 30% igapäevaselt või juhusuitsetajana. Kuigi traditsiooniliste tubakatoodete tarbimine on vähenemas, kasvab alternatiivsete nikotiinitoodete (huuletubakas, vesipiip, e-sigaretid jne) turg ja tarbimise maht. Kõige enam tarvitavad alternatiivtooteid Tervise Arengu Instituudi (TAI) 2020. aasta Eesti rahvastiku tervisekäitumise uuringu kohaselt noored. Seejuures on murekspandav alternatiivsete nikotiinitoodetega kokkupuutuvate noorte vanus, nt TAI 2019. aasta Eesti koolinoorte uimastite tarvitamise uuringu järgi on e-sigaretti korduvalt tarvitanud 1% 11 aastastest, 6% 13 aastastest ja 10% 15 aastastest (TAI, 2019). See muudab omakorda teadmiste kogumise alternatiivsete nikotiinitoodete ja nende tarbimise kohta aina olulisemaks. 

Uuringu  eesmärk  on  analüüsida  erinevate  alternatiivsete  nikotiinitoodete  kasutamist,  sh  nikotiini-  ja  tubakatoodete koostarbimise ulatust Eesti elanike, eriti noorte seas, ning saada teada erinevate toodete tarbimise põhjustest, toodete omaduste ning nendega seotud  hoiakute  ja  uskumuste  mõjust  tarbimisele  ning  sellest,  kuidas info erinevatest toodetest potentsiaalse tarbijani jõuab.  

Uuringu  eesmärgi täitmiseks kasutatakse kolme peamist meetodit: 

  1. sekundaarandmete  analüüs,  sh  teaduskirjanduse  ja  seniste  uuringutulemuste  ülevaade,  teiste  riikide  praktikate ning muude olemasolevate  andmete  analüüs;  
  2. kvalitatiivne andmekogumine  a) küsitlusuuringu  täpseks  disainimiseks  ning b) küsitlusuuringu tulemuste täpsustamiseks ja profiilide loomiseks. Selleks viiakse läbi individuaalintervjuud ja fookusgrupi intervjuud nii alternatiivsete nikotiinitoodete tarbijatega (sh noortega ja täiskasvanutega) kui ka valdkonna spetsialistide ja praktikutega;
  3. kvantitatiivne andmekogumine ehk veebiküsitlus, millega kaardistatakse alternatiivsete nikotiinitoodete kasutamine, selle põhjused jm oluline seotud teave kogu elanikkonna ja põhjalikumalt noorte seas. 

Uuringu  käigus  luuakse  alternatiivsete  nikotiinitoodete  tarbijate  profiilid ning töötatakse välja  vastavalt sellele potentsiaalsed sekkumised, mida võiks Eestis rakendada, et ennetada ja/või vähendada  alternatiivsete nikotiinitoodete tarbimist, sh eriti noorte seas.