Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse programmide rakendamise hindamine Eestis 

Erasmus+ on programm, mis rahastab haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna projekte Euroopa Liidus. Programmi eesmärk on arendada riikidevahelist koostööd, avardada õpilaste ja õpetajate silmaringi ning ühendada erinevaid kultuure. Toetust saab taotleda õpirändeks ja koostööprojektideks. Erasmus+ alla kuulub ka Jean Monnet’, mis toetab innovatsiooni, teadmiste jagamist ning Euroopa-teemalist teabevahetust.

Euroopa Solidaarsuskorpuse programm toetab erinevaid noorteprojekte, et kujundada avatud ühiskonda, soodustada kultuuridevahelist õppimist, suurendada kodanikuaktiivsust ja kaasata erinevaid kogukondi. Toetust saab taotleda vabatahtlikuks teenistuseks ja kohalikeks solidaarsusprojektideks.

Mõlema programmi puhul on tegevusi, mida rakendatakse

Eestis on mõlema programmi riiklikuks bürooks Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur, mis kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi osaks oleva Haridus- ja Noorteameti koosseisu.

Programmide rakendamise kohta kogutakse jooksvalt statistikat ja osalejate tagasisidet. Läbi on viidud mitmeid hindamisi või uuringuid, mis kajastavad Erasmus+ ja/või Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi perioode 2014–2020 ja 2021–2027 – lühema perioodi kohta, üksikult tegevuste kaupa, kindlama fookusega või terviklikumalt. Puudub aga koondav lõpphinnang programmide perioodile 2014-2020 ja vahehinnang programmide perioodile 2021-2027.

Hindamise eesmärk on

Hindamise käigus valmivaid aruandeid kasutatakse mh üle-Euroopaliste Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide hindamise aruannete koostamisel.