Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014 – 2020 vahehindamine

Balti Uuringute Instituut (IBS) viib koostöös Technopolis Group Eesti, Ernst & Young Baltic ja Praxisega Rahandusministeeriumi tellimusel läbi Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 vahehindamist. Hindamine katab rakenduskava kõiki 14. prioriteetset suunda. Vahehindamise eesmärgiks on hinnata rakenduskava ja selle raames tehtava asjakohasust, efektiivsust, mõju ning jätkusuutlikkust. 

Töö käigus: 

  1. analüüsitakse Struktuurifondide rakenduskavas seatud eesmärkide saavutatust või saavutatavust rakendusperioodi ehk 2023. aasta lõpuks ja antakse soovitusi tulemuste saavutamist toetavateks tegevusteks. 
  2. analüüsitakse, milline on olnud struktuurivahendite panus ja osakaal muutustele prioriteetsete suundade tulemusnäitajate saavutustasemetes ehk vastavalt võimalusele arvestatakse väliseid mõjutegureid. 
  3. koostatakse projektivaliku kriteeriumite ja metoodikate asjakohasuse ja tõhususe analüüs ning selgitatakse välja vajadused projekti valikumetoodikate parandamiseks. Esitatakse soovitused, kuidas tõsta prioriteetsete suundade tulemuslikkust ja toetada eesmärkide saavutamist ning muuta projektivalikusüsteeme efektiivsemaks. 
  4. analüüsitakse, kas eesmärkide saavutamise mõõtmiseks seatud näitajad on piisavad, et anda kvaliteetne hinnang tulemuste saavutamisele ja eesmärkide suunas liikumisele. 

Vahehindamine annab sisendit ka 2019. aastal koostatavasse eduaruandesse ja struktuurivahendite tulemusreservi kasutamiseks. 

Uuringu tulemusi kajastav lõpparuanne valmib 2019. aasta juunis. 

10.01.19 TÖÖTOA MÄRKMED LEIAB SIIT JA SIIT!
15.01.19 TÖÖTOA MÄRKMED LEIAB SIIT JA SIIT!
01.03.19 TÖÖTOA MÄRKMED LEIAB SIIT!