Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika 2014 – 2020 fondide rakenduskava 2014 – 2020 vahehindamine

Balti Uuringute Instituut (IBS) tegi koostöös Technopolis Group Eesti, Ernst & Young Baltic ja Praxisega Rahandusministeeriumi tellimusel Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 vahehindamise, mis kattis kõiki rakenduskava 14. prioriteetset suunda. Hindamise käigus anti hinnang rakenduskava:

Vahehindamisest järeldus, et rakenduskava valdkondlikud eesmärgid ja tegevused on asjakohased ka täna – rakenduskava eesmärkide täitmiseks vajadus suurte muudatuste järele puudub.

EL toetused panustavad olulisel määral struktuursetesse muutustesse suurema teadmisemahukuse ja väiksema ressursimahukusega majanduse suunas, kuid mõju avaldub pikema perioodi jooksul.

Regionaalselt tasakaalustatum areng on endiselt suur väljakutse:

Partnerite kaasamist rakenduskava rakendamisse saab parendada:

Lisaraha tulemusfondist tuleb suunata probleeme ennetavatele ning lisandväärtust loovatele tegevustele nagu teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon ettevõtluses, haridus ja regionaalne areng.