Käesoleva protsessi raames teostab Balti Uuringute Instituut mõjuanalüüsi Ida-Virumaa roheplaani väljatöötamise käigus valminud õiglase ülemineku ettepanekutele. Roheplaani väljatöötamine on osa Ida-Virumaa maakonna arenguplaanist (Plaan G), mis sisaldab lisaks taastuvenergia arengule ka ring-, bio- ja sinimajanduse arengut. Plaan G ise on osa Ida-Virumaa maakonna arengustrateegiast aastateks 2019-2030+.

Antud protsessil on kolm suuremat eesmärki:

  • aidata kaasa Ida-Virumaa rohevaldkonna edendamisel ekspertide koostöövõrgustiku loomisele ning seda taastuvenergia- ja energiatõhususe valdkonnas;
  • koostöös valdkondlike ekspertidega koostada õiglase ülemineku raames teostatavate ettepanekutega dokument, mis sisaldab rohemajandusele üleminekuks otstarbekaid meetmeid ja tegevusi ning keskendub taastuvenergia- ja energiatõhususe valdkondadele;
  • luua kokkuvõte koosloomeprotsessist, mis toetaks õiglase ülemineku tegevuste edaspidist planeerimist ning aitaks korraldada koosloomepõhiseid tegevusi erinevates valdkondades ja erinevate osapoolte vahel

Mõjuanalüüs teostatakse tuginedes koosloomeprotsessi raames ekspertide poolt välja töötatud ettepanekutele. Selleks töötatakse välja metodoloogiline raamistik, mis arvestab käesoleva protsessi eripärasid ning soodustab koosloomeprotsessi ja ettepanekute väljatöötamist. Antud raamistiku abil töötubadest kogutud andmeid kasutatakse seejärel mõjuhindamise teostamiseks. Hindamise käigus vaadeldakse ettepanekute võimalikku kasu õiglase ülemineku raames ja analüüsitakse nende potentsiaalset mõju erinevatele majanduslikele ning sotsiaalsetele teguritele.

Käesoleva protsessi tellijaks on Eestimaa Looduse Fond (ELF), Eesti Roheline Liikumine (ERL) ja Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK).