Balti Uuringute Instituut koostöös valdkondlike ekspertidega teostas mõjuanalüüsi taastuvenergia ja energiatõhususe ettepanekutele. Käesolev mõjuanalüüs oli osa projektist “Ida-Virumaa õiglase ülemineku koosloomeprotsess taastuvenergia ja energiatõhususe valdkonnas”, mille tellijaks olid Eestimaa Looduse Fond (ELF), Eesti Roheline Liikumine (ERL) ja Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK).

Koosloomeprotsessi käigus valmis 18 erinevat ettepanekut, mis olid sisendiks Ida-Virumaa Roheplaanile ning Õiglase Ülemineku teostamiseks. Käesolevad ettepanekud jagunesid neljaks läbivaks teemaks:

 • Tuuleenergia
 • Päikeseenergia
 • Energiatõhusus
 • Energiasalvestus

Osa ettepanekutset olid ka valdkonnaülesed, mida võib pidada eraldiseisvaks kategooriaks.

Ettepanekud töötati välja 2020. aasta sügisel, mis toimus mitme töötoa raames, kuhu olid kaasatud valdkondlikud eksperdid. Nende sekka kuulusid nii energeetikavaldkonna ning taastuvenergia arendajad, keskkonnaorganisatsioonide esindajad, kohalike omavalitsuste esindajad ning ministeeriumite jm ametiasutuste ametnikud ja teadlased.

Kogu koosloome protsessi vältel toetas Balti Uuringute Instituut eksperte ja koosloomeprotsessist osavõtjaid. Selleks töötati välja ning rakendati koosloomeprotsessi käigus metodoloogiline raamistik nii mõjutegurite, baasolukorra kui ka potentsiaalsete mõjuvaldkondade osas, millele eksperdid oma töös tuginesid.

Koosloomeprotsessi käigus valminud ettepanekud põhinesid järgnevatel teemadel:

 • kliimaeesmärkide parem saavutamine
 • finantsinstrumentide tekitamine ja toetuste pakkumine
 • kohaliku kasu mudeli väljatöötamine
 • energiademokraatia arendamie, sh energiaühistute soodustamine
 • pilootprojektide käivitamine
 • kogukonna indentiteedi ümberkujundmine ja sotsiaalne tugi (ümberõpe)

Valminud ettepanekute elluviimine võimaldab saavutada alljärgnevaid eesmärke:

 • arendada taastuvenergiat (nt päikese- ja tuuleenergia) piirkonnas ning võimaldada lisatöökohti
 • parandada kogukonna võimekust toota energiat (nt energiaühistute läbi)
 • tõsta elamute ja rajatiste energiasäästlikkust ning soodustada energia ning sooja koostootmist
 • arendada energiasalvestuse mahtu ning võimalusi
 • käivitada pilootprojekte ning innovaatilisi lahendusi taastuvenergeetikas

Roheplaani väljatöötamine on osa Ida-Virumaa maakonna arenguplaanist (Plaan G), mis sisaldab lisaks taastuvenergia arengule ka ring-, bio- ja sinimajanduse arengut. Plaan G ise on osa Ida-Virumaa maakonna arengustrateegiast aastateks 2019-2030+. Kõikide koosloomeprotsessi raames valminud ettepanekutega on võimalik tutvuda siin.