Noortevaldkonna töötajaskonna töötingimused

Loe uuringu tulemusi siin

Noorsootöö on noorte arenguks ja sel moel ka ühiskonna jätkusuutlikkuseks äärmiselt oluline valdkond. Seetõttu on otstarbekas võimalikult täielik ülevaade valdkonnas toimuvast: noorsootöö tegevused Eestis, selle väljundid, rahulolu, noorte kaasatus, töötajate osalus jms. Noortevaldkonna töötajaskonna ja nende töötingimuste kohta puudub praegu terviklik ja ajakohane ülevaade. Varasemate uuringute põhjal on selge, et noortevaldkonna töötajad Eestis on olnud oma töös edukad. Koos noorte kõrge rahuloluga on aastatega kasvanud ka noorte osalus noorsootöös, mistõttu on eriti oluline juhtida tähelepanu ja olla kursis olukorraga, mis valitseb noortevaldkonna töötajaskonna seas: milline on noortega töötajate hinnang oma tööle, töötingimustele, arenguvõimalustele, palgale jms. 

Noorsootöö olulisemaks kitsaskohaks on jätkuvalt professionaalse ja motiveeritud töötajaskonna olemasolu ning järelkasv, mille tagamisel on oluline roll motivatsioonil ja töötingimustel. Seetõttu on uuringu eesmärk välja selgitada noortevaldkonna töötajaskonna (v.a riigi vastavates ametkondades töötajad) suurus ja koosseis ning saada põhjalik ülevaade pikaaegselt ja püsivalt noortega töötavate spetsialistide töötingimustest, -keskkonnast ja -korraldusest, töömotivatsioonist, tööalasest enesearengust ja selle võimalustest ning tagasisidesüsteemist. Uuringu eesmärgiks on vastata  järgmistele küsimustele: 

  1. Kui suur on noortevaldkonna töötajaskond ning milline on töötajaskonna profiil? 
  1. Milline on töötajaskonna tööalase enesearengu teekond? 
  1. Millised on noortevaldkonnas valitsevad töötingimused valdkonna töötajate jaoks? 
  1. Mis mõjutab töötaja töömotivatsiooni ja tööga rahulolu? 
  1. Millised on töökeskkonnaga seotud peamised probleemid ning tööandja hoiakud, proovitud lahendused ja tulemused nende lahendamiseks? Kas tööandjad rakendavad tagasisidesüsteemi? 
  1. Millised on tööandjate jaoks peamised töökorraldusega seotud väljakutsed? 
  1. Milliseid võimalusi on tööandjad loonud noortevaldkonna töötajate professionaalse arengu ja karjääri edendamiseks? 

Uuringu eesmärgi täitmiseks kombineeritakse kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid andmekogumise ja -analüüsi meetodeid. Selleks analüüsitakse sekundaarallikaid ja -andmeid, tehakse intervjuusid poliitikakujundajate, valdkondlike ekspertide, noorsootööd õppivate üliõpilastega, noortevaldkonna töötajate ning tööandjatega ning viiakse läbi veebiküsitlus noortevaldkonna töötajate seas. Lisaks viiakse läbi registriandmete analüüs. Info andmekaitsetingimuste kohta leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt. Uuringut juhib noortevaldkonna ekspert Kats Kivistik ja selle tulemusi valideeritakse valideerimisseminaris kõigi valdkonnaga seotud oluliste osapooltega.