Noortevaldkonna töötajaskonna töötingimused: hetkeseis ja väljakutsed

Uuringu tulemused avalikustatakse juuni lõpus.

Noorsootöö on noorte arenguks ja sel moel ka ühiskonna jätkusuutlikkuseks äärmiselt oluline valdkond. Seetõttu on otstarbekas võimalikult täielik ülevaade valdkonnas toimuvast: noorsootöö tegevused Eestis, selle väljundid, rahulolu, noorte kaasatus, töötajate osalus jms. Noortevaldkonna töötajaskonna ja nende töötingimuste kohta puudub praegu terviklik ja ajakohane ülevaade. Varasemate uuringute põhjal on selge, et noortevaldkonna töötajad Eestis on olnud oma töös edukad. Koos noorte kõrge rahuloluga on aastatega kasvanud ka noorte osalus noorsootöös, mistõttu on eriti oluline juhtida tähelepanu ja olla kursis olukorraga, mis valitseb noortevaldkonna töötajaskonna seas: milline on noortega töötajate hinnang oma tööle, töötingimustele, arenguvõimalustele, palgale jms.

Noorsootöö olulisemaks kitsaskohaks on jätkuvalt professionaalse ja motiveeritud töötajaskonna olemasolu ning järelkasv, mille tagamisel on oluline roll motivatsioonil ja töötingimustel. Seetõttu on uuringu eesmärk välja selgitada noortevaldkonna töötajaskonna (v.a riigi vastavates ametkondades töötajad) suurus ja koosseis ning saada põhjalik ülevaade pikaaegselt ja püsivalt noortega töötavate spetsialistide töötingimustest, -keskkonnast ja -korraldusest, töömotivatsioonist, tööalasest enesearengust ja selle võimalustest ning tagasisidesüsteemist.

Uuringu eesmärgiks on vastata järgmistele küsimustele:

Uuringu eesmärgi täitmiseks kombineeritakse kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid andmekogumise ja -analüüsi meetodeid. Selleks analüüsitakse sekundaarallikaid ja -andmeid, tehakse intervjuusid poliitikakujundajate, valdkondlike ekspertide, noorsootööd õppivate üliõpilastega, noortevaldkonna töötajate ning tööandjatega ning viiakse läbi veebiküsitlus noortevaldkonna töötajate seas. Lisaks viiakse läbi registriandmete analüüs. Info andmekaitsetingimuste kohta leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt. Uuringut juhib noortevaldkonna ekspert Kats Kivistik ja selle tulemusi valideeritakse valideerimisseminaris kõigi valdkonnaga seotud oluliste osapooltega.