Robotexi mõju-uuring 2017-2019

Alates 2008. aastast on Eestis koolirobootikasse investeeritud rohkem kui kaks miljonit eurot, mis on kõige suurem investeering robootikasse rahvaarvu kohta maailmas. See on omakorda taganud, et ligi pooled Eesti koolid on varustatud robotitega ning on võimelised korraldama robootikateemalisi huviringe.

Käesoleva uuringu eesmärk on uurida Robotexi suurürituse mõju ja tähtsust, mõista paremini selle korraldust ja arenguvajadusi. Uuringu käigus tutvutakse sekundaarallikatega ja viiakse läbi ankeetküsitlus Robotexi üritusel osalejate ja nende juhendajate seas. Töö käigus keskendutakse järgnevatele teemadele:

  1. Robotexi ürituste olulisus, mõju ning asjakohasus;
  2. Mõju tulenevalt võistluse tüübist, osalejate vanusest, elukohast ning muudest olulistest näitajatest;
  3. Robotexi ürituste tulemuslikkus osalejate ning nende juhendajate jaoks;
  4. Robotexi tõhusus seatud eesmärkide ja prioriteetide täitmises;
  5. Võistlejate sotsiaaldemograafiline profiil (või profiilid);
  6. Osalejate hinnang Robotexile;
  7. Osalejate soovid, vajadused ja ootused Robotexile;

Uuringu lõpptulemused annavad parema ülevaate Robotexi ürituse olulisusest, selle mõjust ja asjakohasusest osalejatele. Samuti aitavad tulemused mõista ürituse eesmärkide täitumist, kaardistada osalejate tagasisidet ja planeerida edasist arengut.

Uuringu põhjal valmib aruanne hiljemalt augusti lõpuks. Töö tellijaks on MTÜ Robotex.