Tegevuse „Minu esimene töökoht“ vahehindamine

Balti Uuringute Instituut viib Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi Euroopa Sotsiaalfondi toetatava Eesti Töötukassa rakendatava tegevuse „Minu esimene töökoht“ vahehindamise. Hindamisel keskendutakse perioodile jaanuar 2015 – september 2016. Tegevus „Minu esimene töökoht“ on üks meetme 3.2 „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ tegevustest.

Toetuse raames pakutakse palgatoetust ja koolituskulude hüvitamist tööandjale, kes võtab tööle toetuse andmise tingimustele sobiva 17-29 aastase noore, sõlmides noorega tähtajatu töölepingu või vähemalt kaheaastase tähtajalise lepingu ning võimaldab talle vajadusel väljaõpet töökohal ja/või osalemist tööalasel koolitusel.

Vahehindamise eesmärgiks on saada teada

Eesmärgi täitmiseks hinnatakse tegevuse raames pakutud palgatoetuse ja töötaja koolituskulu hüvitamise esmaseid tulemusi ning analüüsitakse tegevuses osalemise tingimuste kohasust, protsessi toimivust ja kitsaskohti.

 

el_sotsiaalfond_horisontaalne     0_sotsmin_vapp_est_78px    ibs-logo-est-2013