Tegevuse „Minu esimene töökoht“ vahehindamine

Balti Uuringute Instituut viis Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi Euroopa Sotsiaalfondist toetatava ja Eesti Töötukassa poolt rakendatava tegevuse „Minu esimene töökoht“ vahehindamise. Tegevus „Minu esimene töökoht“ on üks Struktuurifondidest rahastatava meetme 3.2 „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ tegevustest. Hindamisel keskenduti tegevuse rakendamisele perioodil jaanuar 2015 – september 2016.

“Minu esimene töökoht” kaudu (https://www.tootukassa.ee/content/teenused/minu-esimene-tookoht) toetatakse palgatoetuse ja koolitushüvitiste abil vähese töökogemuse, erialase hariduseta ja vähemalt neli kuud Töötukassas arvel olnud 17-29-aastaste noorte palkamist tööandjate poolt. Kuna tegevuse mahud on olnud planeeritust märkimisväärselt madalamad, oli vahehindamise eesmärk teada saada põhjused, miks tegevus ei ole kavandatud mahus käivitunud, kas ja mil moel seda muuta ning kas on põhjendatud sarnase toetusmehhanismi laiendamine ka mittetöötavate lastevanemate sihtrühmale.

Vahehindamise käigus hinnati dokumendianalüüsi, intervjuude, ankeetküsitluste ja fookusgrupiarutelude ning telefoniintervjuude põhjal tegevuse “Minu esimene töökoht” kriteeriume, analüüsiti noorte ja tööandjate teadlikkust tegevusest, tegevuse abil NEET noorteni jõudmise võimalusi, tööandjate ja noorte hinnanguid palgatoetuse abil tekkinud töösuhtele ning nii tööandjate kui noorte konsultatsiooniprotsesse Töötukassas.

Vahehindamine näitas, et üheks peamiseks tegevuse tagasihoidliku kasutamise põhjuseks on vähene teadlikkus tegevuse võimalustest, nii tööandjate kui noorte hirm pikaaegse töölepingu ees, aga ka hirm erialase hariduseta ja vähese töökogemusega noorte palkamise ees. Vahehindamise tulemustele tuginedes on selline hirm siiski alusetu ja pigem mõjutatud eelarvamustest, kuna tegevuses osalenud noorte ja tööandjate reaalne kogemus ja hinnang sellisele töösuhtele oli üldiselt väga positiivne. Hindamine näitas, et töökogemuse saamisel enim abi vajavate noorte paremaks aitamiseks on vajalik tegevuse kriteeriumite leevendamine ning parem tugi nii tööandjatele kui noortele, seda nii tegevusse sisenemisel kui ka selle järgselt. See tõstaks nii saadava töökogemuse väärtust kui vähendaks tegevuse raames alustatud töölepingute katkestamisi.

Vahehindamine tervikuna kinnitab, et olenemata plaanipärasest mitterakendumisest on tegevus “Minu esimene töökoht” vajalik meede vähese kogemuse ja oskusteta noorte tööturule aitamisel, motiveerides tööandjaid selliste noorte kasuks valikut tegema.